EBC/2009/22

  1. Decyzja EBC z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2009/22), Dz.U. L 274 z 20.10.2009, str. 38.