ECB/2009/22

  1. 2009 m. spalio 6 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2009/22), OL L 274, 2009 10 20, p. 38.