ЕЦБ/2009/22

  1. Решение на ЕЦБ от 6 октомври 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ (ЕЦБ/2009/22), OВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 38..