Krátkodobá eurová sadzba

  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1265 z 10. júla 2019 o krátkodobej eurovej sadzbe (€STR) (ECB/2019/19), Ú. v. EÚ L 199, 26. 7. 2019, s. 8.