Menu

Euro īstermiņa procentu likme

  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1265 (2019. gada 10. jūlijs) par euro īstermiņa procentu likmi (EURSTR)  (ECB/2019/19), OV L 199, 26.7.2019, 8. lpp..Papildus informācija
    1. ECB Pamatnostādne (ES) 2020/496 (2020. gada 19. marts), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2019/1265 par euro īstermiņa procentu likmi (€STR) (ECB/2020/15), OV L 106, 6.4.2020, 1. lpp..