Menu

Краткосрочен лихвен процент в евро

  1. Насоки (ЕС) 2019/1265 на ЕЦБ от 10 юли 2019 година относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19), OВ L 199, 26.7.2019 г., стр. 8..
    1. Насоки (ЕС) 2020/496 на ЕЦБ от 19 март 2020 година за изменение на Насоки (ЕС) 2019/1265 относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2020/15), OВ L 106, 6.4.2020 г., стр. 1..