Краткосрочен лихвен процент в евро

  1. Насоки (ЕС) 2019/1265 на ЕЦБ от 10 юли 2019 година относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19), OВ L 199, 26.7.2019 г., стр. 8..