Menu

Relaterade ECB-yttranden

 1. Yttrande om makrotillsynsverktyg (CON/2018/58), Spanien, 21.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Yttrande om Magyar Nemzeti Banks kassakrav (CON/2018/48), Ungern, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU; samt ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (CON/2018/37), EUT C 382, 23.10.2018, s. 2.Ytterligare information
 4. Yttrande om översynen av tillsynen av värdepappersföretag (CON/2018/36), EUT C 378, 19.10.2018, s. 5.Ytterligare information
 5. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (CON/2017/42), EUT C 385, 15.11.2017, s. 10.Ytterligare information
 6. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfaranden och myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om godkännande av centrala motparter från tredjeland  (CON/2017/39), EUT C 385, 15.11.2017, s. 10.Ytterligare information
 7. Yttrande om ett utkast till beslut om Hrvatska narodna bankas genomförande av penningpolitiken (CON/2017/30), Kroatien, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Yttrande om en ny kategori av skuldinstrument, nytt makrotillsynsverktyg, inrättandet av en ny kategori av avvecklingsinstitut och uteslutandet av kvittningsrätt (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 9. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (CON/2017/6), EUT C 132, 24.4.2017, s. 1.Ytterligare information
 10. Yttrande om Česká národní bankas behörighet att genomföra transaktioner på finansmarknaderna (CON/2016/60), Tjeckien, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Yttrande om kassakravsprocent (CON/2016/56), Ungern, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Yttrande om en ändring av den formel som används för att beräkna avkastningen för det franska s.k. ”livret A” (CON/2016/51), Frankrike, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. ECB:s yttrande av den 12 september 2016 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande  (CON/2016/44), 12.9.2016.Ytterligare information
 14. Yttrande om ändrade regler för kassakrav (CON/2016/40), Rumänien, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Yttrande om finansiella instrument som godtas för penningpolitiska transaktioner (CON/2016/12), Rumänien, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Yttrande om kassakravsprocent (CON/2015/39), Ungern, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Yttrande om kassakrav i samband med införandet av euron (CON/2014/68), Litauen, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Yttrande om avkastningen på minimireserver (CON/2014/42), Litauen, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Yttrande om överföring av uppgifter som behövs för att definiera penningpolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Yttrande om ett förslag till förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (CON/2014/2), EUT C 113, 15.4.2014, s. 1.Ytterligare information
 21. Yttrande om kassakrav för kreditinstitut (CON/2013/79), Litauen, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Yttrande om kassakrav i samband med införandet av euron (CON/2013/47), Lettland, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Yttrande om kassakrav för kreditinstitut (CON/2012/110), Litauen, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Yttrande om ändring av lagen om skatt på finansiella transaktioner, CON/2012/94 (CON/2012/94), Ungern, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Yttrande om öppna marknadstransaktioner och stående faciliteter  (CON/2012/78), Rumänien, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Yttrande om ett förslag till förordning om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (CON/2012/62), EUT C 310, 13.10.2012, s. 12.
 27. Yttrande om kassakrav (CON/2012/16), Lettland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Yttrande över regler avseende minimireserver (kassakrav) (CON/2012/7), Rumänien, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Yttrande om minimireserver (CON/2011/75), Tjeckien, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Yttrande om ett förslag till Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta  (CON/2011/24), EUT C 140, 11.5.2011, s. 8.Ytterligare information
 31. Yttrande om en reform av Europeiska unionens ekonomiska styrning  (CON/2011/13), EUT C 150, 20.5.2011, s. 1.
 32. Yttrande om ändringar av det nationella ramverket för penningpolitiska transaktioner för att ytterligare harmonisera detta med Eurosystemet (CON/2011/7), Litauen, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Yttrande om regelverket för minimireserver (CON/2010/84), Estland, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Yttrande om ändringar av ramverket för penningpolitiska transaktioner för att ytterligare harmonisera detta med Eurosystemet (CON/2010/77), Lettland, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Yttrande om kassakrav för kreditinstitut (CON/2010/68), Ungern, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Yttrande om ramverket för kassakrav (CON/2010/60), Estland, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Yttrande om införandet av en sjudagars inlåningsfacilitet (CON/2010/18), Lettland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Yttrande om åtgärder för att stödja bankers utlåning till företagen (CON/2010/14), Polen, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Yttrande om ändringar av systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans  (CON/2009/37), EUT C 106, 8.5.2009, s. 1.Ytterligare information
 40. Yttrande om fondbörsen, central förvaring och registrering av värdepapper (CON/2009/21), Cypern, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Yttrande om penningpolitiska instrument (CON/2008/89), Lettland, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Yttrande om kriterier och villkor för att bevilja en statlig garanti (CON/2008/88), Slovenien, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Yttrande om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans  (CON/2008/77), EUT C 328, 23.12.2008, s. 1.
 44. Yttrande om ändrade kassakrav (CON/2008/66), Litauen, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Yttrande om en statlig garanti för krediter som beviljats av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique för att värna den finansiella stabiliteten (CON/2008/46), Belgien, 8.10.2008.
 46. Yttrande om finansiella stödåtgärder till förmån för kreditinstitut (CON/2008/44), Irland, 3.10.2008.
 47. Yttrande om lagändringar som gör det möjligt för Banque centrale du Luxembourg att effektivt bidra till den finansiella stabiliteten och klargör bankens kassakrav (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Yttrande över ändrade regler för kassakrav när företag delas (CON/2007/34), Polen, 13.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Yttrande över regler avseende minimireserver (kassakrav) (CON/2007/22), Rumänien, 1.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Yttrande om beräkningen av kassakravet och relaterade förfaranden  (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
 51. Yttrande om penningpolitiska instrument och Latvijas Bankas system för avveckling av värdepapper (CON/2007/12), Lettland, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Yttrande om kassakrav (CON/2006/59), Estland, 14.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Yttrande om penningpolitiska instrument (CON/2006/49), Lettland, 23.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Yttrande om kassakrav (CON/2006/41), Slovenien, 10.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Yttrande om ändringar av minimikraven för likviditet (CON/2006/26), Lettland, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Yttrande om breddande av kassakravsbasen samt införande av varierade kasskravsprocent (CON/2006/11), Lettland, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Yttrande om upphävande av obsolet lagstiftning avseende Europeiska monetära systemet (CON/2006/8), EUT C 49, 28.2.2006, s. 35.Ytterligare information
 59. Yttrande om kassakrav (CON/2006/3), Estland, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Yttrande om ändringar i Central Bank of Cyprus kassakravssystem (CON/2005/35), Cypern, 10.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Yttrande om finansiering genom Oesterreichische Nationalbank av Österrikes bidrag till IMF:s fond för låginkomstländer som drabbats av naturkatastrofer  (CON/2005/29), Österrike, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Yttrande om kassakrav (CON/2005/14), Ungern, 31.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Yttrande om kassakrav för kooperativa lånekassor (kredito unija) (CON/2005/8), Litauen, 1.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Yttrande om undantaget från kraven på minimireserver (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
 65. Yttrande om rådets förordning om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (CON/2001/8), EGT C 151, 22.5.2001, s. 18.Ytterligare information
 66. Yttrande om sammansättningen av Ekonomiska och finansiella kommittén  (CON/1998/53), EGT C 77, 20.3.1999, s. 9.Ytterligare information
 67. Yttrande om clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner (CON/1998/49), Finland, 2.11.1998.
 68. Yttranden om penningpolitiska instrument och förfaranden samt kassakrav (CON/1998/47), Portugal, 1.10.1998.
 69. Yttrande om beslut av Banque de France penningpolitiska råd angående kassaskrav (CON/1998/43), Frankrike, 23.9.1998.
 70. Yttrande om kassakrav (CON/1998/41), Spanien, 8.9.1998.
 71. Yttrande om Banque de France penningmarknadsoperationer (CON/1998/29), Frankrike, 10.6.1998.
 72. När ECB upprättades den 1 juni 1998, övertog den EMI:s rådgivande funktioner.
 73. Yttrande om kreditregleringslagen (CON/1995/17), Danmark, 18.12.1995.
 74. Yttrande om förordningen om interventioner på penningmarknaden (CON/1995/13), Frankrike, 12.10.1995.
 75. Yttrande om monetär finansiering (CON/1995/8), Sverige, 10.5.1995.
 76. Yttrande om kassakrav (CON/1995/2), Österrike, 10.3.1995.
 77. Yttrande om kassakrav (CON/1994/5), Portugal, 21.9.1994.