Súvisiace stanoviská ECB

 1. Stanovisko k makroprudenciálnym nástrojom (CON/2018/58), Španielsko, 21. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Maďarsko, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ, a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov (CON/2018/37), Ú. v. EÚ C 382, 23. 10. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 4. Stanovisko k preskúmaniu prudenciálneho zaobchádzania s investičnými spoločnosťami (CON/2018/36), Ú. v. EÚ C 378, 19. 10. 2018, s. 5.Dodatočné informácie
 5. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov  (CON/2017/42), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatočné informácie
 6. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010 a nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny  (CON/2017/39), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatočné informácie
 7. Stanovisko k návrhu rozhodnutia o uskutočňovaní menovej politiky Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorvátsko, 4. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko k novej kategórii dlhových nástrojov, novému makroprudenciálnemu nástroju, vytvoreniu novej katgórie inštitúcií vykonávajúcich vyrovnanie a vylúčeniu práva na započítanie (CON/2017/23), Belgicko, 8. 6. 2017.
 9. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania  (CON/2017/6), Ú. v. EÚ C 132, 24. 4. 2017, s. 1.Dodatočné informácie
 10. Stanovisko k právomoci Českej národnej banky uskutočňovať transakcie na finančnom trhu (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Stanovisko k sadzbám povinných minimálnych rezerv (CON/2016/56), Maďarsko, 18. 11. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Stanovisko k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A (CON/2016/51), Francúzsko, 21. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatočné informácie
 14. Stanovisko k zmenám režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko k finančným nástrojom akceptovateľným pre operácie menovej politiky (CON/2016/12), Rumunsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Stanovisko k sadzbám povinných minimálnych rezerv (CON/2015/39), Maďarsko, 28. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy v súvislosti so zavedením eura (CON/2014/68), Litva, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko k úročeniu povinných minimálnych rezerv (CON/2014/42), Litva, 11. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Stanovisko k prenosu údajov potrebných na definovanie menovej politiky  (CON/2014/11), Poľsko, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k návrhu nariadenia o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (CON/2014/2), Ú. v. EÚ C 113, 15. 4. 2014, s. 1.Dodatočné informácie
 21. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy pre úverové inštitúcie (CON/2013/79), Litva, 22. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy v súvislosti so zavedením eura (CON/2013/47), Lotyšsko, 3. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy úverových inštitúcií (CON/2012/110), Litva, 21. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o dani z finančných transakcií (CON/2012/94), Maďarsko, 26. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k operáciám na voľnom trhu a k automatickým operáciám (CON/2012/78), Rumunsko, 23. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k návrhu nariadenia o zlepšení zúčtovania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (CON/2012/62), Ú. v. EÚ C 310, 13. 10. 2012, s. 12.
 27. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy  (CON/2012/16), Lotyšsko, 29. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k krežimu povinných minimálnych rezerv (CON/2012/7), Rumunsko, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Stanovisko k povinným minimálnym rezervám (CON/2011/75), Česká republika, 30. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Stanovisko k návrhu rozhodnutia Európskej Rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro  (CON/2011/24), Ú. v. EÚ C 140, 11. 5. 2011, s. 8.Dodatočné informácie
 31. Stanovisko k reforme správy ekonomických záležitostí v Európskej únii (CON/2011/13), Ú. v. EÚ C 150, 20. 5. 2011, s. 1.
 32. Stanovisko k zmenám a doplneniam vnútroštátneho rámca pre operácie menovej politiky s cieľom jeho ďalšej harmonizácie s rámcom Eurosystému (CON/2011/7), Litva, 1. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko k rámcu pre povinné minimálne rezervy (CON/2010/84), Estónsko, 26. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Stanovisko k zmenám a doplneniam rámca pre operácie menovej politiky v záujme jeho ďalšej harmonizácie s rámcom Eurosystému (CON/2010/77), Lotyšsko, 5. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy pre úverové inštitúcie (CON/2010/68), Maďarsko, 11. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko k rámcu povinných minimálnych rezerv (CON/2010/60), Estónsko, 2. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Stanovisko k zavedeniu sedemdňových sterilizačných obchodov  (CON/2010/18), Lotyšsko, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Stanovisko k opatreniam na podporu bankových úverov podnikom (CON/2010/14), Poľsko, 29. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Stanovisko k zmenám a doplneniam systému strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov  (CON/2009/37), Ú. v. EÚ C 106, 8. 5. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
 40. Stanovisko k burze cenných papierov a centrálnemu depozitárovi a centrálnemu registru cenných papierov  (CON/2009/21), Cyprus, 16. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Stanovisko k nástrojom menovej politiky (CON/2008/89), Lotyšsko, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Stanovisko ku kritériám a podmienkam pre poskytnutie štátnej záruky (CON/2008/88), Slovinsko, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Stanovisko k systému poskytovania strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (CON/2008/77), Ú. v. EÚ C 328, 23. 12. 2008, s. 1.
 44. Stanovisko k zmenám a doplnkom požiadaviek na minimálne rezervy (CON/2008/66), Litva, 13. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko k štátnej záruke, ktorá sa týka úveru poskytnutého Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v súvislosti s jej príspevkom k finančnej stabilite  (CON/2008/46), Belgicko, 8. 10. 2008.
 46. Stanovisko o podporných finančných opatreniach pre úverové inštitúcie (CON/2008/44), Írsko, 3. 10. 2008.
 47. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona, ktoré umožňujú Banque centrale du Luxembourg účinnejšie prispievať k finančnej stabilite a ktoré objasňujú úpravu požiadaviek na povinné minimálne rezervy (CON/2008/42), Luxembursko, 10. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Stanovisko k zmenám a doplneniam systému povinných minimálnych rezerv, ktoré súvisia s rozdelením bánk (CON/2007/34), Poľsko, 13. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Stanovisko k krežimu povinných minimálnych rezerv (CON/2007/22), Rumunsko, 1. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Stanovisko k výpočtu povinných minimálnych rezerv a k súvisiacim postupom (CON/2007/16), Malta, 15. 6. 2007.
 51. Stanovisko k nástrojom menovej politiky a systém Latvijas Banka pre zúčtovanie cenných papierov (CON/2007/12), Lotyšsko, 30. 4. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy (CON/2006/59), Estónsko, 14. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2006/56), Luxembursko, 11. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Stanovisko k nástrojom menovej politiky (CON/2006/49), Lotyšsko, 23. 10. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Stanovisko k povinným minimálnym rezervám (CON/2006/41), Slovinsko, 10. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Stanovisko k zmenám a doplneniam požiadaviek na minimálnu likviditu (CON/2006/26), Lotyšsko, 31. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Stanovisko k rozšíreniu základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv a k zavedeniu diferencovanej sadzby povinných minimálnych rezerv (CON/2006/11), Lotyšsko, 23. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Stanovisko k zrušeniu obsoletných právnych predpisov týkajúcich sa Európskeho menového systému (CON/2006/8), Ú. v. EÚ C 49, 28. 2. 2006, s. 35.Dodatočné informácie
 59. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy (CON/2006/3), Estónsko, 13. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Stanovisko k zmenám a doplneniam režimu minimálnych rezerv Central Bank of Cyprus (CON/2005/35), Cyprus, 10. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Stanovisko k príspevku Rakúska, financovaného prostredníctvom Oesterreichische Nationalbank, do zvereneckého fondu MMF pre krajiny s nízkymi príjmami postihnuté prírodnou katastrofou (CON/2005/29), Rakúsko, 11. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy (CON/2005/14), Maďarsko, 31. 5. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy úverových družstiev (kredito unija) (CON/2005/8), Litva, 1. 4. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Stanovisko k vyňatiu z režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2004/29), Malta, 1. 9. 2004.
 65. Stanovisko k nariadeniu Rady, ktorým sa zriaďuje mechanizmus strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (CON/2001/8), Ú. v. ES C 151, 22. 5. 2001, s. 18.
 66. Stanovisko k zloženiu Hospodárskeho a finančného výboru (CON/1998/53), Ú. v. ES C 77, 20. 3. 1999, s. 9.
 67. Stanovisko k zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov s cennými papiermi (CON/1998/49), Fínsko, 2. 11. 1998.
 68. Stanovisko k nástrojom a postupom menovej politiky a k povinným minimálnym rezervám (CON/1998/47), Portugalsko, 1. 10. 1998.
 69. Stanovisko k rozhodnutiu Rady pre menovú politiku Banque de France o povinných minimálnych rezervách (CON/1998/43), Francúzsko, 23. 9. 1998.
 70. Stanovisko k povinným minimálnym rezervám (CON/1998/41), Španielsko, 8. 9. 1998.
 71. Stanovisko k operáciám Banque de France na peňažnom trhu (CON/1998/29), Francúzsko, 10. 6. 1998.
 72. Od svojho zriadenia 1. júna 1998 ECB prevzala poradné funkcie EMI.
 73. Stanovisko k zákonu o regulácii úverov (CON/1995/17), Dánsko, 18. 12. 1995.
 74. Stanovisko k právnej úprave intervencií na peňažnom trhu (CON/1995/13), Francúzsko, 12. 10. 1995.
 75. Stanovisko k menovému financovaniu (CON/1995/8), Švédsko, 10. 5. 1995.
 76. Stanovisko k povinným minimálnym rezervám (CON/1995/2), Rakúsko, 10. 3. 1995.
 77. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy (CON/1994/5), Portugalsko, 21. 9. 1994.