Odpowiednie opinie EBC

 1. Opinia w sprawie narzędzi makroostrożnościowych (CON/2018/58), Hiszpania, 21.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Opinia w sprawie wymogów dotyczących rezerw obowiązkowych nakładanych przez Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Węgry, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE; a także w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (CON/2018/37), Dz.U. C 382 z 23.10.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
 4. Opinia w sprawie przeglądu podejścia ostrożnościowego do firm inwestycyjnych (CON/2018/36), Dz.U. C 378 z 19.10.2018, str. 5.Dodatkowe informacje
 5. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji  (CON/2017/42), Dz.U. C 385 z 15.11.2017, str. 10.Dodatkowe informacje
 6. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 oraz rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia kontrahentom centralnym oraz wymogów dotyczących uznawania kontrahentów centralnych z państw trzecich (CON/2017/39), Dz.U. C 385 z 15.11.2017, str. 10.Dodatkowe informacje
 7. Opinia w sprawie projektu decyzji dotyczącej implementacji polityki pieniężnej prowadzonej przez Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorwacja, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Opinia w sprawie nowej kategorii instrumentów dłużnych, nowych narzędzi makroostrożnościowych, ustanowienia nowej kategorii instytucji rozrachunku oraz wyłączenia praw do potrącenia (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 9. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (CON/2017/6), Dz.U. C 132 z 24.4.2017, str. 1.Dodatkowe informacje
 10. Opinia w sprawie uprawnień Česká národní banka do prowadzenia transakcji na rynku finansowym (CON/2016/60), Republika Czeska, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Opinia w sprawie stopy reserwy obowiązkowej (CON/2016/56), Węgry, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Opinia w sprawie modyfikacji zasad wyliczania oprocentowania francuskiego rachunku oszczędnościowego typu livret A  (CON/2016/51), Francja, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Opinia EBC z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (CON/2016/44), 12.9.2016.Dodatkowe informacje
 14. Opinia w sprawie projektu zmian zasad utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej (CON/2016/40), Rumunia, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Opinia w sprawie instrumentów finansowych kwalifikujących się na potrzeby operacji polityki pieniężnej (CON/2016/12), Rumunia, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Opinia w sprawie wskaźników rezerwy obowiązkowej (CON/2015/39), Węgry, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Opinia w sprawie wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej w związku z wprowadzeniem euro (CON/2014/68), Litwa, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Opinia w sprawie oprocentowania rezerw obowiązkowych (CON/2014/42), Litwa, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Opinia w sprawie danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej (CON/2014/11), Polska, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 20. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych (CON/2014/2), Dz.U. C 113 z 15.4.2014, str. 1.Dodatkowe informacje
 21. Opinia w sprawie wymogów w zakresie rezerwy obowiązkowej dotyczących instytucji kredytowych (CON/2013/79), Litwa, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Opinia w sprawie wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej w związku z wprowadzeniem euro (CON/2013/47), Łotwa, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Opinia w sprawie rezerw obowiązkowych dla banków  (CON/2012/110), Litwa, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Opinia w sprawie zmian ustawy o podatku od transakcji finansowych (CON/2012/94), Węgry, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinia w sprawie operacji otwartego rynku i operacji kredytowo-depozytowych (CON/2012/78), Rumunia, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CON/2012/62), Dz.U. C 310 z 13.10.2012, str. 12.
 27. Opinia w sprawie wymogów rezerwy obowiązkowej  (CON/2012/16), Łotwa, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Opinia w sprawie zasad utrzymywania rezerwy obowiązkowej (CON/2012/7), Rumunia, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Opinia w sprawie rezerwy obowiązkowej (CON/2011/75), Republika Czeska, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Opinia w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro  (CON/2011/24), Dz.U. C 140 z 11.5.2011, str. 8.Dodatkowe informacje
 31. Opinia w sprawie reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej (CON/2011/13), Dz.U. C 150 z 20.5.2011, str. 1.
 32. Opinia w sprawie zmian krajowych przepisów dotyczących operacji polityki pieniężnej, mających na celu ich dalszą harmonizację z zasadami Eurosystemu (CON/2011/7), Litwa, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Opinia w sprawie przepisów dotyczących rezerw obowiązkowych (CON/2010/84), Estonia, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących operacji polityki pieniężnej w zakresie dalszej ich harmonizacji z Eurosystemem (CON/2010/77), Łotwa, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Opinia w sprawie wymogów odnośnie rezerw obowiązkowych instytucji kredytowych (CON/2010/68), Węgry, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Opinia w sprawie ram prawnych rezerw obowiązkowych (CON/2010/60), Estonia, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Opinia w sprawie wprowadzenia 7-dniowego depozytu w banku centralnym (CON/2010/18), Łotwa, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Opinia w sprawie przepisów zapewniających wsparcie akcji kredytowej na rzecz przedsiębiorstw (CON/2010/14), Polska, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 39. Opinia w sprawie zmian instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (CON/2009/37), Dz.U. C 106 z 8.5.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
 40. Opinia w sprawie giełdy, centralnego depozytu i centralnego rejestru papierów wartościowych (CON/2009/21), Cypr, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Opinia w sprawie instrumentów polityki pieniężnej (CON/2008/89), Łotwa, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Opinia w sprawie kryteriów i warunków udzielania gwarancji państwa (CON/2008/88), Słowenia, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Opinia w sprawie instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (CON/2008/77), Dz.U. C 328 z 23.12.2008, str. 1.
 44. Opinia w sprawie zmian wymogów w zakresie rezerwy minimalnej (CON/2008/66), Litwa, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Opinia w sprawie gwarancji państwa dla kredytu udzielonego przez Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique w kontekście jego uczestnictwa w zapewnieniu stabilności finansowej (CON/2008/46), Belgia, 8.10.2008.
 46. Opinia w sprawie środków pomocy finansowej dla instytucji kredytowych (CON/2008/44), Irlandia, 3.10.2008.
 47. Opinia w sprawie nowelizacji ustawy, która umożliwi Banque centrale du Luxembourg efektywne przyczynianie się do stabilności finansowej i określanie wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej  (CON/2008/42), Luksemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Opinia w sprawie zmian w regulacji rezerw obowiązkowych związanych z podziałami banków (CON/2007/34), Polska, 13.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 49. Opinia w sprawie zasad utrzymywania rezerwy obowiązkowej (CON/2007/22), Rumunia, 1.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Opinia w sprawie obliczania rezerwy obowiązkowej oraz związanych z tym procedur (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
 51. Opinia w sprawie instrumentów polityki pieniężnej oraz sytemu rozrachunku papierów wartościowych Latvijas Banka (CON/2007/12), Łotwa, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Opinia w sprawie wymogów rezerwy obowiązkowej (CON/2006/59), Estonia, 14.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2006/56), Luksemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Opinia w sprawie instrumentów polityki pieniężnej (CON/2006/49), Łotwa, 23.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Opinia w sprawie rezerw obowiązkowych (CON/2006/41), Słowenia, 10.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Opinia w sprawie zmian minimalnych standardów płynności  (CON/2006/26), Łotwa, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Opinia w sprawie poszerzenia bazy aktywów rezerwowych na użytek wymogów rezerwy obowiązkowej oraz wprowadzenia zdywersifikowanych wskaźników rezerwy (CON/2006/11), Łotwa, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Opinia w sprawie uchylenia zbędnych przepisów dotyczących Europejskiego Systemu Walutowego (CON/2006/8), Dz.U. C 49 z 28.2.2006, str. 35.Dodatkowe informacje
 59. Opinia w sprawie wymogów rezerwy obowiązkowej (CON/2006/3), Estonia, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Opinia w sprawie zmian w zasadach dotyczących rezerwy obowiązkowej stosowanych przez Centralny Bank Cypru (CON/2005/35), Cypr, 10.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Opinia w sprawie finansowania przez Oesterreichische Nationalbank udziału Austrii w funduszu powierniczym MFW przeznaczonym dla krajów o niskich dochodach dotkniętych katastrofami naturalnymi (CON/2005/29), Austria, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Opinia w sprawie wymogów dotyczących rezerw obowiązkowych (CON/2005/14), Węgry, 31.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Opinia w sprawie rezerw obowiązkowych kas kredytowych (kredito unija) (CON/2005/8), Litwa, 1.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Opinia w sprawie wyłączenia z zakresu regulacji rezerw obowiązkowych (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
 65. Opinia w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego kredytowanie zapewniające średniookresową pomoc finansową dla bilansów płatniczych Państw Członkowskich  (CON/2001/8), Dz.U. C 151 z 22.5.2001, str. 18.
 66. Opinia w sprawie składu Komitetu Ekonomicznego i Finansowego (CON/1998/53), Dz.U. C 77 z 20.3.1999, str. 9.
 67. Opinia w sprawie rozliczeń i rozrachunku w obrocie papierami wartościowymi (CON/1998/49), Finlandia, 2.11.1998.
 68. Opinia w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej oraz rezerw obowiązkowych (CON/1998/47), Portugalia, 1.10.1998.
 69. Opinia w sprawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej Banque de France w sprawie rezerw obowiązkowych (CON/1998/43), Francja, 23.9.1998.
 70. Opinia w sprawie rezerw obowiązkowych (CON/1998/41), Hiszpania, 8.9.1998.
 71. Opinia w sprawie operacji Banque de France na rynku pieniężnym (CON/1998/29), Francja, 10.6.1998.
 72. Z chwilą ustanowienia EBC w dniu 1 czerwca 1998 r., przejął on zadania doradcze EIW.
 73. Opinia w sprawie ustawy o regulacji rynku kredytowego  (CON/1995/17), Dania, 18.12.1995.
 74. Opinia w sprawie zarządzenia określającego zasady interwencji na rynku pieniężnym (CON/1995/13), Francja, 12.10.1995.
 75. Opinia w sprawie finansowania pieniężnego (CON/1995/8), Szwecja, 10.5.1995. (CON/1995/8), Szwecja, 10.5.1995.
 76. Opinia w sprawie rezerw obowiązkowych (Austria) (CON/1995/2), Austria, 10.3.1995.
 77. Opinia w sprawie wymogów w zakresie rezerw obowiązkowych (Portugalia) (CON/1994/5), Portugalia, 21.9.1994.