Menu

Aanverwante ECB-adviezen

 1. Advies betreffende macroprudentiele tools (CON/2018/58), Spanje, 21.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Advies inzake de minimum reserveverplichtingen van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Hongarije, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU; en inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (CON/2018/37), PB C 382 van 23.10.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 4. Advies betreffende de herziening van de prudentiële behandeling van beleggingsondernemingen (CON/2018/36), PB C 378 van 19.10.2018, blz. 5.Aanvullende informatie
 5. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters  (CON/2017/42), PB C 385 van 15.11.2017, blz. 10.Aanvullende informatie
 6. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landen  (CON/2017/39), PB C 385 van 15.11.2017, blz. 10.Aanvullende informatie
 7. Advies inzake een voorstel voor een besluit betreffende de monetairbeleidimplementatie door Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Kroatië, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Advies inzake een nieuwe categorie van schuldinstrumenten, een nieuw macroprudentieel instrument, de invoering van een nieuwe categorie afwikkelingsinstelling en het uitsluiten van schuldvergelijking (CON/2017/23), België, 8.6.2017.Aanvullende informatie
 9. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (CON/2017/6), PB C 132 van 24.4.2017, blz. 1.Aanvullende informatie
 10. Advies inzake de bevoegdheden van Česká národní banka voor het uitvoeren van financiële markttransacties  (CON/2016/60), Tsjechië, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Advies inzake reserverratio's (CON/2016/56), Hongarije, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Advies inzake de wijziging van de remuneratieformule met betrekking tot het Franse spaarboekje A (CON/2016/51), Frankrijk, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Advies van de ECB van 12 september 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aanvullende informatie
 14. Advies inzake de minimumreservesregeling (CON/2016/40), Roemenië, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Advies inzake voor monetairbeleidtransacties beleenbare financiële instrumenten (CON/2016/12), Roemenië, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Advies inzake reserveratio's (CON/2015/39), Hongarije, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Advies inzake de reservevereisten in verband met de invoering van de euro (CON/2014/68), Litouwen, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Advies inzake de rentevergoeding op minimumreserves (CON/2014/42), Litouwen, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Advies inzake de verzending van voor het definieren van monetair beleid noodzakelijke gegevens (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende indexen die als benchmarks worden gehanteerd in financiële instrumenten en financiële contracten (CON/2014/2), PB C 113 van 15.4.2014, blz. 1.Aanvullende informatie
 21. Advies inzake de reservevereisten voor kredietinstellingen (CON/2013/79), Litouwen, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Advies inzake de reservevereisten in samenhang met de invoering van de euro (CON/2013/47), Letland, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Advies inzake de reservevereisten voor kredietinstellingen (CON/2012/110), Litouwen, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Advies inzake de gewijzigde Wet op de heffing financiële transacties (CON/2012/94), Hongarije, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Advies inzake open-markttransacties en permanente faciliteiten (CON/2012/78), Roemenië, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (CON/2012/62), PB C 310 van 13.10.2012, blz. 12.
 27. Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2012/16), Letland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Advies inzake het stelsel van reserveverplichtingen (CON/2012/7), Roemenië, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Advies inzake minimumreserves (CON/2011/75), Tsjechië, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Advies inzake een ontwerpbesluit van de Europese Raad tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben  (CON/2011/24), PB C 140 van 11.5.2011, blz. 8.Aanvullende informatie
 31. Advies inzake hervorming van de economische governance in de Europese Unie  (CON/2011/13), PB C 150 van 20.5.2011, blz. 1.
 32. Advies inzake het gewijzigde nationale kader betreffende monetaire beleidstransacties met het oog op verdere harmonisatie met het Eurosysteem (CON/2011/7), Litouwen, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Advies inzake het kader van minimumreserves (CON/2010/84), Estland, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Advies inzake het gewijzigde kader voor monetaire beleidstransacties met het oog op verdergaande harmonisering met het Eurosysteem (CON/2010/77), Letland, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Advies inzake reservevereisten voor kredietinstellingen (CON/2010/68), Hongarije, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Advies inzake het kader betreffende minimumreserves (CON/2010/60), Estland, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Advies inzake de invoering van een 7-daagse depositofaciliteit (CON/2010/18), Letland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Advies inzake maatregelen ter ondersteuning van bankleningen aan ondernemingen (CON/2010/14), Polen, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Advies aangaande wijzigingen aan het mechanisme voor de financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten  (CON/2009/37), PB C 106 van 8.5.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 40. Advies aangaande de beurs, alsook het gecentraliseerd effectendepot en het gecentraliseerd effectenregister (CON/2009/21), Cyprus, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Advies aangaande monetaire beleidsinstrumenten (CON/2008/89), Letland, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Advies aangaande de criteria en de voorwaarden voor het toekennen van een staatsgarantie (CON/2008/88), Slovenië, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Advies betreffende een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten  (CON/2008/77), PB C 328 van 23.12.2008, blz. 1.
 44. Advies inzake wijzigingen betreffende minimumreserves (CON/2008/66), Litouwen, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Advies betreffende de staatsgarantie ter dekking van het door de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique verleende krediet in de context van haar bijdrage tot de finannciele stabiliteit (CON/2008/46), België, 8.10.2008.Aanvullende informatie
 46. Advies betreffende financiele steunmaatregelen voor kredietinstellingen (CON/2008/44), Ierland, 3.10.2008.
 47. Advies houdende wijzigingen die de Banque centrale du Luxembourg in staat stellen meer effectief bij te dragen tot de financiele stabiliteit en ter verduidelijking van het regime van de minimale reserveverplichtingen (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Advies inzake wijzigingen van het reservestelsel met betrekking tot de splitsing van banken (CON/2007/34), Polen, 13.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Advies inzake het stelsel van reserveverplichtingen (CON/2007/22), Roemenië, 1.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Advies inzake de berekening van de reserveverplichtingen en samenhangende procedures (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
 51. Advies inzake monetaire beleidsinstrumenten en het effectenafwikkelingssysteem van Latvijas Banka (CON/2007/12), Letland, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Advies inzake reserveverplichtingen  (CON/2006/59), Estland, 14.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Advies inzake monetaire beleidsinstrumenten (CON/2006/49), Letland, 23.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2006/41), Slovenië, 10.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Advies inzake wijzigingen van de vereisten betreffende minimumliquiditeit (CON/2006/26), Letland, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Advies inzake het verbreden van de grondslag voor de vereisten betreffende minimumreserves en de invoering van gedifferentieerde reserveratio's (CON/2006/11), Letland, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Advies inzake de intrekking van achterhaalde wetgeving betreffende het Europees Monetair Stelsel (CON/2006/8), PB C 49 van 28.2.2006, blz. 35.Aanvullende informatie
 59. Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2006/3), Estland, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Advies inzake wijzigingen van het stelsel betreffende minimumreserves van de Central Bank of Cyprus (CON/2005/35), Cyprus, 10.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Advies inzake de financiering door de Oesterreichische Nationalbank van een bijdrage door Oostenrijk aan het IMF-trustfonds voor lage-loon landen die zijn getroffen door natuurrampen (CON/2005/29), Oostenrijk, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2005/14), Hongarije, 31.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Advies inzake minimumreserveverplichtingen voor kredietverenigingen (kredito unija)  (CON/2005/8), Litouwen, 1.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Advies inzake de vrijstelling van het stelsel van minimumreserves (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
 65. Advies inzake een verordening van de Raad houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (CON/2001/8), PB C 151 van 22.5.2001, blz. 18.Aanvullende informatie
 66. Advies inzake de samenstelling van het Economisch en Financieel Comité (CON/1998/53), PB C 77 van 20.3.1999, blz. 9.Aanvullende informatie
 67. Advies inzake de clearing en verevening van effectentransacties (CON/1998/49), Finland, 2.11.1998.
 68. Advies inzake monetaire beleidsinstrumenten en -procedures en reserveverplichtingen (CON/1998/47), Portugal, 1.10.1998.
 69. Advies betreffende het besluit van de Raad voor het Monetaire Beleid van de Banque de France inzake reserveverplichtingen (CON/1998/43), Frankrijk, 23.9.1998.
 70. Advies inzake reserveverplichtingen (CON/1998/41), Spanje, 8.9.1998.
 71. Advies inzake transacties van de Banque de France op de geldmarkt (CON/1998/29), Frankrijk, 10.6.1998.
 72. Toen de ECB op 1 juni 1998 werd opgericht, nam zij de adviesfuncties van het EMI over.
 73. Advies betreffende de Wet op kredietverlening (CON/1995/17), Denemarken, 18.12.1995.
 74. Advies betreffende de wetgeving inzake geldmarktinterventies (CON/1995/13), Frankrijk, 12.10.1995.
 75. Advies inzake monetaire financiering (CON/1995/8), Zweden, 10.5.1995.
 76. Advies betreffende minimumreserves (CON/1995/2), Oostenrijk, 10.3.1995.
 77. Advies betreffende reserveverplichtingen (CON/1994/5), Portugal, 21.9.1994.