Saistītie ECB atzinumi

 1. Atzinums par makroprudenciālajiem instrumentiem (CON/2018/58), Spānija, 21.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank obligāto rezervju prasībām (CON/2018/48), Ungārija, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES, un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (CON/2018/37), OV C 382, 23.10.2018, 2. lpp..Papildus informācija
 4. Atzinums par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības regulējuma pārskatīšanu (CON/2018/36), OV C 378, 19.10.2018, 5. lpp..Papildus informācija
 5. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma atlikšanu, ziņošanas prasībām, riska ierobežošanas paņēmieniem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījuma partneris, darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību un darījumu reģistriem izvirzāmajām prasībām  (CON/2017/42), OV C 385, 15.11.2017, 10. lpp..Papildus informācija
 6. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CDP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CDP atzīšanas prasībām  (CON/2017/39), OV C 385, 15.11.2017, 10. lpp..Papildus informācija
 7. Atzinums par lēmuma projektu par Hrvatska narodna banka monetārās politikas īstenošanu  (CON/2017/30), Horvātija, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Atzinums par parāda instrumentu jaunu kategoriju, jaunu makroprudenciālo instrumentu, norēķinu iestāžu jaunas kategorijas izveidi un ieskaita tiesību nepiemērošanu (CON/2017/23), Beļģija, 8.6.2017.
 9. ECB Atzinums (2017. gada 8. marts) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā (CON/2017/6), OV C 132, 24.4.2017, 1. lpp..
 10. Atzinums par Česká národní banka pilnvarām veikt darījumus finanšu tirgū (CON/2016/60), Čehijas Republika, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Atzinums par rezervju koeficientiem (CON/2016/56), Ungārija, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Atzinums par atlīdzības formulas izmaiņām attiecībā uz Francijas livret A (CON/2016/51), Francija, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. ECB Atzinums (2016. gada 12. septembris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem  (CON/2016/44), 12.9.2016.Papildus informācija
 14. Atzinums par grozījumiem obligāto rezervju režīmā (CON/2016/40), Rumānija, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Atzinums par monetārās politikas operācijām atbilstošiem finanšu instrumentiem (CON/2016/12), Rumānija, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Atzinums par rezervju normām (CON/2015/39), Ungārija, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Atzinums par rezervju prasībām saistībā ar euro ieviešanu (CON/2014/68), Lietuva, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Atzinums par atlīdzību par obligātajām rezervēm (CON/2014/42), Lietuva, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Atzinums par monetārās politikas noteikšanai vajadzīgo datu nosūtīšanu (CON/2014/11), Polija, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Atzinums par priekšlikumu regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un līgumos (CON/2014/2), OV C 113, 15.4.2014, 1. lpp..Papildus informācija
 21. Atzinums par kredītiestāžu rezervju prasībām  (CON/2013/79), Lietuva, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Atzinums par rezervju prasībām saistībā ar euro ieviešanu (CON/2013/47), Latvija, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 23. Atzinums par rezervju prasībām kredītiestādēm  (CON/2012/110), Lietuva, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Atzinums par grozījumiem likumā par finanšu darījumu nodokli (CON/2012/94), Ungārija, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Atzinums par atklātā tirgus operācijām un pastāvīgajām iespējām (CON/2012/78), Rumānija, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Atzinums par priekšlikumu regulai par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CON/2012/62), OV C 310, 13.10.2012, 12. lpp..
 27. Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/2012/16), Latvija, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 28. Atzinums par obligāto rezervju režīmu (CON/2012/7), Rumānija, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/2011/75), Čehijas Republika, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Atzinums par projektu Eiropadomes lēmumam, ar ko Līguma par Eiropas Savienības darbību 136. pantu groza attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro  (CON/2011/24), OV C 140, 11.5.2011, 8. lpp..Papildus informācija
 31. Atzinums par Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības reformu (CON/2011/13), OV C 150, 20.5.2011, 1. lpp..
 32. Atzinums par grozījumiem nacionālajā monetārās politikas operāciju regulējumā, lai to saskaņotu ar Eurosistēmas regulējumu (CON/2011/7), Lietuva, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Atzinums par obligāto rezervju regulējumu (CON/2010/84), Igaunija, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Atzinums par grozījumiem monetārās politikas darbības principos nolūkā turpināt to saskaņošanu ar Eurosistēmas principiem  (CON/2010/77), Latvija, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 35. Atzinums par kredītiestāžu rezervju prasībām (CON/2010/68), Ungārija, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Atzinums par obligāto rezervju regulējumu (CON/2010/60), Igaunija, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Atzinums par noguldījumu uz septiņām dienām ieviešanu (CON/2010/18), Latvija, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 38. Atzinums par pasākumiem, kas atbalsta banku aizdevumus uzņēmumiem (CON/2010/14), Polija, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Atzinums par grozījumiem vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismā attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (CON/2009/37), OV C 106, 8.5.2009, 1. lpp..Papildus informācija
 40. Atzinums par biržu un par centrālo depozitāriju un vērtspapīru reģistru (CON/2009/21), Kipra, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Atzinums par monetārās politikas instrumentiem (CON/2008/89), Latvija, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Atzinums par valsts garantiju piešķiršanas kritērijiem un nosacījumiem (CON/2008/88), Slovēnija, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Atzinums par vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (CON/2008/77), OV C 328, 23.12.2008, 1. lpp..
 44. Atzinums par grozījumiem obligāto rezervju prasībās (CON/2008/66), Lietuva, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Atzinums par valsts garantiju kredītiem, ko Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique sniegusi finanšu stabilitātes nodrošināšanai (CON/2008/46), Beļģija, 8.10.2008.
 46. Atzinums par pasākumiem, lai sniegtu finansiālu atbalstu kredītiestādēm (CON/2008/44), Īrija, 3.10.2008.
 47. Atzinums par grozījumiem, kas dod Banque centrale du Luxembourg iespēju efektīvāk veicināt finanšu stabilitāti un precizē obligāto rezervju prasību režīmu (CON/2008/42), Luksemburga, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Atzinums par grozījumiem obligāto rezervju režīmā saistībā ar banku sadalīšanu (CON/2007/34), Polija, 13.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Atzinums par obligāto rezervju režīmu (CON/2007/22), Rumānija, 1.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Atzinums par obligātās rezerves prasību aprēķināšanu un saistītajām procedūrām (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
 51. Atzinums par monetārās politikas instrumentiem un Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmu (CON/2007/12), Latvija, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 52. Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/2006/59), Igaunija, 14.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Atzinums par finanšu instrumentu tirgiem (CON/2006/56), Luksemburga, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Atzinums par monetārās politikas instrumentiem (CON/2006/49), Latvija, 23.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 55. Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/2006/41), Slovēnija, 10.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Atzinums par grozījumiem minimālajās likviditātes prasībās (CON/2006/26), Latvija, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 57. Atzinums par obligāto rezervju prasības rezervju bāzes paplašināšanu un atšķirīgas rezervju normas ieviešanu (CON/2006/11), Latvija, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 58. Atzinums par novecojušo tiesību aktu atcelšanu attiecībā uz Eiropas monetāro sistēmu (CON/2006/8), OV C 49, 28.2.2006, 35. lpp..Papildus informācija
 59. Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/2006/3), Igaunija, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Atzinums par grozījumiem Central Bank of Cyprus obligāto rezervju sistēmā (CON/2005/35), Kipra, 10.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Atzinums par Oesterreichische Nationalbank Austrijas ieguldījuma finansēšanu SVF ieguldījumu fondā valstīm ar zemiem ienākumiem, kuras skārušas dabas katastrofas (CON/2005/29), Austrija, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/2005/14), Ungārija, 31.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Atzinums par krājaizdevumu sabiedrību (kredito unija) obligāto rezervju prasībām (CON/2005/8), Lietuva, 1.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Atzinums par atbrīvojumu no obligāto rezervju režīma (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
 65. Atzinums par Padomes Regulu, ar kuru izveido mehānismu vidēja termiņa finanšu palīdzībai dalībvalstu maksājumu bilancēm (CON/2001/8), OV C 151, 22.5.2001, 18. lpp..
 66. Atzinums par Ekonomikas un finanšu komitejas sastāvu (CON/1998/53), OV C 77, 20.3.1999, 9. lpp..
 67. Atzinums par vērtspapīru darījumu norēķiniem un mijieskaitu (CON/1998/49), Somija, 2.11.1998.
 68. Atzinums par monetārās politikas instrumentiem un procedūrām, kā arī obligātajām rezervēm (CON/1998/47), Portugāle, 1.10.1998.
 69. Atzinums par Banque de France Monetārās politikas padomes lēmumu par obligātajām rezervēm (CON/1998/43), Francija, 23.9.1998.
 70. Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/1998/41), Spānija, 8.9.1998.
 71. Atzinums par Banque de France darbību naudas tirgū (CON/1998/29), Francija, 10.6.1998.
 72. Kad 1998. gada 1. jūnijā tika izveidota ECB, tā pārņēma EMI padomdevēja funkcijas.
 73. Atzinums par Kreditēšanas noteikumu likumu (CON/1995/17), Dānija, 18.12.1995.
 74. Atzinums par Naudas tirgus intervences noteikumiem (CON/1995/13), Francija, 12.10.1995.
 75. Atzinums par monetāro finansēšanu (CON/1995/8), Zviedrija, 10.5.1995.
 76. Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/1995/2), Austrija, 10.3.1995.
 77. Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/1994/5), Portugāle, 21.9.1994.