Susijusios ECB nuomonės

 1. Nuomonė dėl makroprudencinių priemonių (CON/2018/58), Ispanija, 2018 12 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank privalomųjų atsargų reikalavimų  (CON/2018/48), Vengrija, 2018 11 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis (CON/2018/37), OL C 382, 2018 10 23, p. 2.Papildoma informacija
 4. Nuomonė dėl investicinėms įmonėms taikomos prudencinės tvarkos peržiūros (CON/2018/36), OL C 378, 2018 10 19, p. 5.Papildoma informacija
 5. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais  (CON/2017/42), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.Papildoma informacija
 6. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (CON/2017/39), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.Papildoma informacija
 7. Nuomonė dėl sprendimo projekto dėl Hrvatska narodna banka pinigų politikos įgyvendinimo  (CON/2017/30), Kroatija, 2017 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Nuomonė dėl naujos skolos priemonių kategorijos, naujos makroprudencinės priemonės, naujos atsiskaitymų institucijos įsteigimo ir įskaitymo netaikymo (CON/2017/23), Belgija, 2017 6 8.
 9. 2017 m. kovo 8 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju (CON/2017/6), OL C 132, 2017 4 24, p. 1.Papildoma informacija
 10. Nuomonė dėl Česká národní banka įgaliojimų vykdyti sandorius finansų rinkoje (CON/2016/60), Čekija, 2016 12 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Nuomonė dėl atsargų normų (CON/2016/56), Vengrija, 2016 11 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A kompensavimo formulės pakeitimo (CON/2016/51), Prancūzija, 2016 10 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (CON/2016/44)  (CON/2016/44), 2016 9 12.Papildoma informacija
 14. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2016/40), Rumunija, 2016 8 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Nuomonė dėl pinigų politikos operacijoms tinkamų finansinių priemonių (CON/2016/12), Rumunija, 2016 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Nuomonė dėl atsargų normų (CON/2015/39), Vengrija, 2015 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimo įvedant eurą (CON/2014/68), Lietuva, 2014 9 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 18. Nuomonė dėl atlyginimo už privalomųjų atsargų laikymą (CON/2014/42), Lietuva, 2014 6 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 19. Nuomonė dėl duomenų, reikalingų nustatant pinigų politiką, perdavimo (CON/2014/11), Lenkija, 2014 2 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (CON/2014/2), OL C 113, 2014 4 15, p. 1.Papildoma informacija
 21. Nuomonė dėl kredito įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2013/79), Lietuva, 2013 11 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 22. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimo įvedant eurą (CON/2013/47), Latvija, 2013 7 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Nuomonė dėl kredito įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2012/110), Lietuva, 2012 12 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 24. Nuomonė dėl Finansinių sandorių mokesčio įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2012/94), Vengrija, 2012 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Nuomonė dėl atviros rinkos operacijų ir nuolatinių galimybių (CON/2012/78), Rumunija, 2012 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl vertybinių popierių atsiskaitymo gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CON/2012/62), OL C 310, 2012 10 13, p. 12.
 27. Nuomonė dėl minimalių privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2012/16), Latvija, 2012 2 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų režimo (CON/2012/7), Rumunija, 2012 2 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų (CON/2011/75), Čekija, 2011 9 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Nuomonė dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, projekto  (CON/2011/24), OL C 140, 2011 5 11, p. 8.Papildoma informacija
 31. Nuomonė dėl ekonomikos valdysenos reformos Europos Sąjungoje (CON/2011/13), OL C 150, 2011 5 20, p. 1.
 32. Nuomonė dėl nacionalinių pinigų politikos operacijų taisyklių dalinių pakeitimų, siekiant jas labiau suderinti su Eurosistemos taisyklėmis (CON/2011/7), Lietuva, 2011 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 33. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų sistemos (CON/2010/84), Estija, 2010 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Nuomonė dėl pinigų politikos operacijų taisyklių dalinių pakeitimų, siekiant jas labiau suderinti su Eurosistemos taisyklėmis (CON/2010/77), Latvija, 2010 11 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Nuomonė dėl atsargų reikalavimų kredito įstaigoms (CON/2010/68), Vengrija, 2010 8 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų sistemos (CON/2010/60), Estija, 2010 8 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Nuomonė dėl septynių dienų indėlio galimybės įvedimo (CON/2010/18), Latvija, 2010 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Nuomonė dėl bankų skolinimo verslui paramos priemonių (CON/2010/14), Lenkija, 2010 1 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Nuomonė dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, dalinių pakeitimų (CON/2009/37), OL C 106, 2009 5 8, p. 1.Papildoma informacija
 40. Nuomonė dėl vertybinių popierių biržos, centrinio depozitoriumo ir centrinio vertybinių popierių registro (CON/2009/21), Kipras, 2009 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Nuomonė dėl pinigų politikos priemonių  (CON/2008/89), Latvija, 2008 12 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Nuomonė dėl valstybės garantijos suteikimo kriterijų ir sąlygų (CON/2008/88), Slovėnija, 2008 12 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Nuomonė dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (CON/2008/77), OL C 328, 2008 12 23, p. 1.
 44. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų dalinių pakeitimų (CON/2008/66), Lietuva, 2008 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 45. Nuomonė dėl valstybės garantijos, taikomos kreditui, kurį Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique suteikė savo prisidėjimo prie finansinio stabilumo kontekste (CON/2008/46), Belgija, 2008 10 8.
 46. Nuomonė dėl finansinės paramos priemonių kredito įstaigoms (CON/2008/44), Airija, 2008 10 3.
 47. Nuomonė dėl dalinių pakeitimų, leidžiančių Banque centrale du Luxembourg veiksmingiau prisidėti prie finansinio stabilumo ir paaiškinančių privalomųjų atsargų reikalavimų tvarką (CON/2008/42), Liuksemburgas, 2008 9 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų tvarkos dalinių pakeitimų, susijusių su bankų skaidymu (CON/2007/34), Lenkija, 2007 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų režimo (CON/2007/22), Rumunija, 2007 8 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Nuomonė dėl minimalių privalomųjų atsargų apskaičiavimo reikalavimų ir susijusių procedūrų (CON/2007/16), Malta, 2007 6 15.
 51. Nuomonė dėl pinigų politikos priemonių ir Latvijas Banka vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos  (CON/2007/12), Latvija, 2007 4 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Nuomonė dėl minimalių privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2006/59), Estija, 2006 12 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2006/56), Liuksemburgas, 2006 12 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Nuomonė dėl pinigų politikos priemonių (CON/2006/49), Latvija, 2006 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų (CON/2006/41), Slovėnija, 2006 8 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Nuomonė dėl minimalių likvidumo reikalavimų dalinių pakeitimų (CON/2006/26), Latvija, 2006 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų atsargų bazės išplėtimo ir diferencijuotų atsargų normų nustatymo (CON/2006/11), Latvija, 2006 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Nuomonė dėl pasenusių teisės aktų, susijusių su Europos pinigų sistema, panaikinimo (CON/2006/8), OL C 49, 2006 2 28, p. 35.Papildoma informacija
 59. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2006/3), Estija, 2006 1 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Nuomonė dėl Kipro centrinio banko privalomųjų atsargų tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2005/35), Kipras, 2005 10 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank teikiamo Austrijos įnašo į TVF patikėjimo fondą besivystančioms šalims, nukentėjusioms nuo stichinių nelaimių, finansavimo (CON/2005/29), Austrija, 2005 8 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2005/14), Vengrija, 2005 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų kredito unijoms (CON/2005/8), Lietuva, 2005 4 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Nuomonė dėl išimties iš privalomųjų atsargų režimo (CON/2004/29), Malta, 2004 9 1.
 65. Nuomonė dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą valstybių narių mokėjimų balansams (CON/2001/8), OL C 151, 2001 5 22, p. 18.
 66. Nuomonė dėl Ekonomikos ir finansų komiteto sudėties (CON/1998/53), OL C 77, 1999 3 20, p. 9.
 67. Nuomonė dėl sandorių vertybiniais popieriais kliringo ir atsiskaitymo (CON/1998/49), Suomija, 1998 11 2.
 68. Nuomonė dėl pinigų politikos priemonių ir procedūrų bei privalomųjų atsargų (CON/1998/47), Portugalija, 1998 10 1.
 69. Nuomonė dėl Banque de France pinigų politikos tarybos sprendimo dėl privalomųjų atsargų (CON/1998/43), Prancūzija, 1998 9 23.
 70. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų (CON/1998/41), Ispanija, 1998 9 8.
 71. Nuomonė dėl Banque de France operacijų pinigų rinkoje (CON/1998/29), Prancūzija, 1998 6 10.
 72. Kai 1998 m. birželio 1 d. buvo įsteigtas ECB, jis perėmė EPI patariamąsias funkcijas.
 73. Nuomonė dėl Kredito reguliavimo įstatymo (CON/1995/17), Danija, 1995 12 18.
 74. Nuomonė dėl pinigų rinkos intervencijų reglamento (CON/1995/13), Prancūzija, 1995 10 12.
 75. Nuomonė dėl piniginio finansavimo (CON/1995/8), Švedija, 1995 5 10.
 76. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų (CON/1995/2), Austrija, 1995 3 10.
 77. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/1994/5), Portugalija, 1994 9 21.