Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ

 1. Γνώμη σχετικά με τις εξουσίες της Česká národní banka όσον αφορά τη διενέργεια συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές (CON/2016/60), Τσεχική Δημοκρατία, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Γνώμη σχετικά με τους δείκτες διαθέσιμων  (CON/2016/56), Ουγγαρία, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση της μεθόδου εκτοκισμού συγκεκριμένων γαλλικών λογαριασμών αποταμίευσης (livret A) (CON/2016/51), Γαλλία, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (CON/2016/44), 12.9.2016.Πρόσθετες πληροφορίες
 5. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις στο καθεστώς των ελάχιστων αποθεματικών (CON/2016/40), Ρουμανία, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Γνώμη σχετικά με την επιλεξιμότητα χρηματοδοτικών μέσων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής (CON/2016/12), Ρουμανία, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Γνώμη σχετικά με τους συντελεστές αποθεματικών (CON/2015/39), Ουγγαρία, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών κατόπιν εισαγωγής του ευρώ (CON/2014/68), Λιθουανία, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Γνώμη σχετικά με τον τοκισμό των ελάχιστων αποθεματικών (CON/2014/42), Λιθουανία, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Γνώμη σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής (CON/2014/11), Πολωνία, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Γνώμη της σχετικά με πρόταση κανονισμού αναφορικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (CON/2014/2), EE  C 113 της 15.4.2014, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 12. Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών από τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2013/79), Λιθουανία, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Γνώμη για τα ελάχιστα αποθεματικά σε σχέση με την εισαγωγή του ευρώ (CON/2013/47), Λεττονία, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση ελάχιστων αποθεματικών των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2012/110), Λιθουανία, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί φόρου επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών (CON/2012/94), Ουγγαρία, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Γνώμη σχετικά με πράξεις ανοικτής αγοράς και πάγιες διευκολύνσεις (CON/2012/78), Ρουμανία, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CON/2012/62), EE  C 310 της 13.10.2012, σ. 12.
 18. Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών  (CON/2012/16), Λεττονία, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Γνώμη σχετικά με το καθεστώς των ελάχιστων αποθεματικών (CON/2012/7), Ρουμανία, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Γνώμη σχετικά με τα ελάχιστα αποθεματικά (CON/2011/75), Τσεχική Δημοκρατία, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Γνώμη αναφορικά με σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 136 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (CON/2011/24), EE  C 140 της 11.5.2011, σ. 8.Πρόσθετες πληροφορίες
 22. Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CON/2011/13), EE  C 150 της 20.5.2011, σ. 1.
 23. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του εθνικού πλαισίου πράξεων νομισματικής πολιτικής με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνισή του με το Ευρωσύστημα (CON/2011/7), Λιθουανία, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο περί ελάχιστων αποθεματικών (CON/2010/84), Εσθονία, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου πράξεων νομισματικής πολιτικής με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνισή του με το Ευρωσύστημα (CON/2010/77), Λεττονία, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Γνώμη σχετικά με τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2010/68), Ουγγαρία, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο περί ελάχιστων αποθεματικών (CON/2010/60), Εσθονία, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων επτά ημερών (CON/2010/18), Λεττονία, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Γνώμη σχετικά με μέτρα στήριξης των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις (CON/2010/14), Πολωνία, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών  (CON/2009/37), EE  C 106 της 8.5.2009, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 31. Γνώμη σχετικά με το χρηματιστήριο αξιών και το κεντρικό αποθετήριο και κεντρικό μητρώο αξιών (CON/2009/21), Κύπρος, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 32. Γνώμη σχετικά με μέσα νομισματικής πολιτικής (CON/2008/89), Λεττονία, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Γνώμη σχετικά με κριτήρια και προϋποθέσεις χορήγησης κρατικής εγγύησης (CON/2008/88), Σλοβενία, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών  (CON/2008/77), EE  C 328 της 23.12.2008, σ. 1.
 35. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/2008/66), Λιθουανία, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση πιστώσεων που χορηγεί η Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique στο πλαίσιο της συμβολής της στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (CON/2008/46), Βέλγιο, 8.10.2008.
 37. Γνώμη σχετικά με μέτρα στήριξης χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2008/44), Ιρλανδία, 3.10.2008.
 38. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις που επιτρέπουν στην Banque centrale du Luxembourg να συμβάλλει αποτελεσματικότερα στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποσαφηνίζουν το καθεστώς τήρησης ελάχιστων αποθεματικών  (CON/2008/42), Λουξεμβούργο, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καθεστώτος ελάχιστων αποθεματικών στο πλαίσιο της διάσπασης τραπεζών  (CON/2007/34), Πολωνία, 13.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Γνώμη σχετικά με το καθεστώς των ελάχιστων αποθεματικών (CON/2007/22), Ρουμανία, 1.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Γνώμη σχετικά με τον υπολογισμό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών και συναφείς διαδικασίες (CON/2007/16), Μάλτα, 15.6.2007.
 42. Γνώμη σχετικά με τα μέσα νομισματικής πολιτικής και το σύστημα διακανονισμού τίτλων της Latvijas Banka (CON/2007/12), Λεττονία, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/2006/59), Εσθονία, 14.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Γνώμη σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (CON/2006/56), Λουξεμβούργο, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Γνώμη σχετικά με τα μέσα νομισματικής πολιτικής (CON/2006/49), Λεττονία, 23.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Γνώμη σχετικά με τα ελάχιστα αποθεματικά (CON/2006/41), Σλοβενία, 10.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των ελάχιστων απαιτήσεων ρευστότητας (CON/2006/26), Λεττονία, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Γνώμη σχετικά με τη διεύρυνση της βάσης υπολογισμού και την εισαγωγή διαφοροποιούμενων συντελεστών των τηρούμενων ελάχιστων αποθεματικών  (CON/2006/11), Λεττονία, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Γνώμη σχετικά με την κατάργηση νομοθεσίας που αφορά το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (CON/2006/8), EE  C 49 της 28.2.2006, σ. 35.Πρόσθετες πληροφορίες
 50. Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/2006/3), Εσθονία, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις στο σύστημα ελάχιστων αποθεματικών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (CON/2005/35), Κύπρος, 10.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 52. Γνώμη σχετικά με τη χρηματοδότηση, από την Oesterreichische Nationalbank, συνεισφοράς της Αυστρίας στο ταμείο αρωγής του ΔΝΤ για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος που έχουν πληγεί από θεομηνίες  (CON/2005/29), Αυστρία, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/2005/14), Ουγγαρία, 31.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Γνώμη σχετικά με τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά για τις πιστωτικές ενώσεις (kredito unija) (CON/2005/8), Λιθουανία, 1.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Γνώμη σχετικά με την απαλλαγή από το καθεστώς τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/2004/29), Μάλτα, 1.9.2004.
 56. Γνώμη σχετικά με κανονισμό του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (CON/2001/8), EE  C 151 της 22.5.2001, σ. 18.Πρόσθετες πληροφορίες
 57. Γνώμη σχετικά με τη σύνθεση της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (CON/1998/53), EE  C 77 της 20.3.1999, σ. 9.Πρόσθετες πληροφορίες
 58. Γνώμη σχετικά με την εκκαθάριση και το συμψηφισμό των συναλλαγών επί κινητών αξιών (CON/1998/49), Φινλανδία, 2.11.1998.
 59. Γνώμη σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής και τα ελάχιστα αποθεματικά (CON/1998/47), Πορτογαλία, 1.10.1998.
 60. Γνώμη σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Banque de France για τα ελάχιστα αποθεματικά (CON/1998/43), Γαλλία, 23.9.1998.
 61. Γνώμη σχετικά με τα ελάχιστα αποθεματικά (CON/1998/41), Ισπανία, 8.9.1998.
 62. Γνώμη σχετικά με τις πράξεις της Banque de France στη χρηματαγορά (CON/1998/29), Γαλλία, 10.6.1998.
 63. Με την ίδρυσή της την 1η Ιουνίου 1998, η ΕΚΤ ανέλαβε τα συμβουλευτικά καθήκοντα του ΕΝΙ.
 64. Γνώμη σχετικά με το νόμο για τη ρύθμιση των πιστώσεων (CON/1995/17), Δανία, 18.12.1995.
 65. Γνώμη σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις παρεμβάσεις στις χρηματαγορές (CON/1995/13), Γαλλία, 12.10.1995.
 66. Γνώμη σχετικά με τη νομισματική χρηματοδότηση (CON/1995/8), Σουηδία, 10.5.1995.
 67. Γνώμη σχετικά με τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά (CON/1995/2), Αυστρία, 10.3.1995.
 68. Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/1994/5), Πορτογαλία, 21.9.1994.