Relaterede ECB udtalelser

 1. ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (CON/2017/42), EUT C 385 af 15.11.2017, s. 10.Læs mere
 2. ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (CON/2017/39), EUT C 385 af 15.11.2017, s. 10.Læs mere
 3. Udtalelse om et udkast til afgørelse om Hrvatska narodna bankas gennemførelse af pengepolitikken (CON/2017/30), Kroatien, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Udtalelse om en ny kategori af gældsinstrumenter, et nyt makroprudentielt værktøj, oprettelsen af en ny kategori af afviklingsinstitutter og udelukkelsen af modregningsret (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 5. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens (CON/2017/6), 8.3.2017.Læs mere
 6. Udtalelse om Česká národní bankas beføjelser til at udføre finansielle markedstransaktioner (CON/2016/60), Tjekkiet, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Udtalelse om reservekravskoefficienter (CON/2016/56), Ungarn, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Udtalelse om en ændring af vederlagsformlen for franske Livret A (CON/2016/51), Frankrig, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (CON/2016/44), 12.9.2016.Læs mere
 10. Udtalelse om ændringer i reservekravsordningen (CON/2016/40), Rumænien, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Udtalelse om finansielle instrumenter, der er godkendt til pengepolitiske operationer (CON/2016/12), Rumænien, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Udtalelse om reservekravskoefficienter (CON/2015/39), Ungarn, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Udtalelse om reservekrav i forbindelse med indførelsen af euroen (CON/2014/68), Litauen, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Udtalelse om forrentningen af mindstereserver (CON/2014/42), Litauen, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Udtalelse om indberetning af data, som er nødvendige for fastlæggelsen af pengepolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Udtalelse om et forslag til en forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (CON/2014/2), EUT C 113 af 15.4.2014, s. 1.Læs mere
 17. Udtalelse om reservekrav for kreditinstitutter (CON/2013/79), Litauen, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Udtalelse om reservekrav i forbindelse med indførelse af euroen (CON/2013/47), Letland, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Udtalelse om reservekrav for kreditinstitutter (CON/2012/110), Litauen, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Udtalelse om ændringer til loven om beskatning af finansielle transaktioner (CON/2012/94), Ungarn, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Udtalelse om markedsoperationer og stående faciliteter (CON/2012/78), Rumænien, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Udtalelse om et forslag til en forordning om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (CON/2012/62), EUT C 310 af 13.10.2012, s. 12.
 23. Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2012/16), Letland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Udtalelse om reglement om mindstereserver (CON/2012/7), Rumænien, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Udtalelse om mindstereserver (CON/2011/75), Tjekkiet, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Udtalelse om et udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta  (CON/2011/24), EUT C 140 af 11.5.2011, s. 8.Læs mere
 27. Udtalelse om den økonomiske styringsreform i den Europæiske Union (CON/2011/13), EUT C 150 af 20.5.2011, s. 1.
 28. Udtalelse om ændring af det nationale pengepolitiske grundlag med henblik på yderligere harmonisering med Eurosystemets  (CON/2011/7), Litauen, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Udtalelse om grundlaget for mindstereserver (CON/2010/84), Estland, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Udtalelse om ændring af grundlaget for pengepolitiske operationer mhp. en yderligere harmonisering med Eurosystemet (CON/2010/77), Letland, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Udtalelse om reservekrav for kreditinstitutter (CON/2010/68), Ungarn, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Udtalelse om grundlaget for mindstereserver (CON/2010/60), Estland, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Udtalelse om indførelse af en 7-dages indlånsfacilitet (CON/2010/18), Letland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Udtalelse om foranstaltninger til støtte for bankers udlån til virksomheder (CON/2010/14), Polen, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Udtalelse om ændringer vedrørende mekanismen for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (CON/2009/37), EUT C 106 af 8.5.2009, s. 1.Læs mere
 36. Udtalelse om fondsbørsen og den centrale værdipapirforvaltning og -registrering (CON/2009/21), Cypern, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Udtalelse om pengepolitiske instrumenter (CON/2008/89), Letland, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Udtalelse om kriterier og betingelser for afgivelse af statsgarantier (CON/2008/88), Slovenien, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Udtalelse om en en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (CON/2008/77), EUT C 328 af 23.12.2008, s. 1.
 40. Udtalelse om ændringer af reservekravene (CON/2008/66), Litauen, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Udtalelse om statsgaranti for kredit ydet af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique i forbindelse med dens støtte til finansiel stabilitet (CON/2008/46), Belgien, 8.10.2008.
 42. Udtalelse om finansielle støtteforanstaltninger for kreditinstitutter (CON/2008/44), Irland, 3.10.2008.
 43. Udtalelse om ændringer mhp en mere effektiv indsats fra Banque centrale du Luxembourg til finansiel stabilitet og en præcisering af reservekravene  (CON/2008/42), Luxembourg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Udtalelse om ændringer af reservekravsordningen i forbindelse med spaltning af banker (CON/2007/34), Polen, 13.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Udtalelse om reglement om mindstereserver (CON/2007/22), Rumænien, 1.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Udtalelse om beregning af mindstereservekrav og hermed forbundne procedurer. (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
 47. Udtalelse om pengepolitiske instrumenter og Latvijas Banka's værdipapirafvikling systemer  (CON/2007/12), Letland, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2006/59), Estland, 14.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Udtalelse om markeder for finansielle instrumenter (CON/2006/56), Luxembourg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Udtalelse om pengepolitiske instrumenter (CON/2006/49), Letland, 23.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Udtalelse om mindstereserver (CON/2006/41), Slovenien, 10.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Udtalelse om ændring af mindstekravene til likviditet (CON/2006/26), Letland, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Udtalelse om udvidelse af reservegrundlaget for reservekravene og indførelse af forskellige reservekravskoefficienter  (CON/2006/11), Letland, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Udtalelse om ophævelse af forældet lovgivning vedrørende Det Europæiske Monetære System (CON/2006/8), EUT C 49 af 28.2.2006, s. 35.Læs mere
 55. Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2006/3), Estland, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Udtalelse om ændring af Central Bank of Cyprus' reservekravsordning (CON/2005/35), Cypern, 10.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Udtalelse om Oesterreichische Nationalbanks finansiering af et bidrag fra Østrig til IMF's fond for støtte til lavindkomstlande, som rammes af naturkatastrofe  (CON/2005/29), Østrig, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2005/14), Ungarn, 31.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Udtalelse om mindstereserver for kreditinstitutter, herunder andelslånekasser (kredito unija) (CON/2005/8), Litauen, 1.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Udtalelse om fritagelse for reservekrav (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
 61. Udtalelse om Rådets forordning om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (CON/2001/8), EFT C 151 af 22.5.2001, s. 18.Læs mere
 62. Udtalelse om sammensætningen af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (CON/1998/53), EFT C 77 af 20.3.1999, s. 9.Læs mere
 63. Udtalelse om clearing og afvikling af værdipapirtransaktioner (CON/1998/49), Finland, 2.11.1998.
 64. Udtalelse om pengepolitiske instrumenter og procedurer samt reservekrav (CON/1998/47), Portugal, 1.10.1998.
 65. Udtalelse om beslutning fra Banque de Frances pengepolitiske råd om reservekrav (CON/1998/43), Frankrig, 23.9.1998.
 66. Udtalelse om reservekrav (CON/1998/41), Spanien, 8.9.1998.
 67. Udtalelse om Banque de Frances operationer på pengemarkedet (CON/1998/29), Frankrig, 10.6.1998.
 68. Da ECB blev oprettet den 1. juni 1998, overtog den EMI’s rådgivende funktioner.
 69. Udtalelse om ændring af Kreditaftaleloven (CON/1995/17), Danmark, 18.12.1995.Læs mere
 70. Udtalelse om forordninger vedrørende pengemarkedsinterventioner (CON/1995/13), Frankrig, 12.10.1995.
 71. Udtalelse om monetær finansiering (CON/1995/8), Sverige, 10.5.1995.
 72. Udtalelse om mindstereserver (CON/1995/2), Østrig, 10.3.1995.
 73. Udtalelse om reservekrav (CON/1994/5), Portugal, 21.9.1994.