Menu

Relaterede ECB-udtalelser

 1. Udtalelse om makroprudentielle værktøjer (CON/2018/58), Spanien, 21.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Udtalelse om reservekravet for Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Ungarn, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU; og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (CON/2018/37), EUT C 382 af 23.10.2018, s. 2.Læs mere
 4. Udtalelse om revision af den tilsynsmæssige behandling af investeringsselskaber (CON/2018/36), EUT C 378 af 19.10.2018, s. 5.Læs mere
 5. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (CON/2017/42), EUT C 385 af 15.11.2017, s. 10.Læs mere
 6. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (CON/2017/39), EUT C 385 af 15.11.2017, s. 10.Læs mere
 7. Udtalelse om et udkast til afgørelse om Hrvatska narodna bankas gennemførelse af pengepolitikken (CON/2017/30), Kroatien, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Udtalelse om en ny kategori af gældsinstrumenter, et nyt makroprudentielt værktøj, oprettelsen af en ny kategori af afviklingsinstitutter og udelukkelsen af modregningsret (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 9. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens (CON/2017/6), EUT C 132 af 24.4.2017, s. 1.Læs mere
 10. Udtalelse om Česká národní bankas beføjelser til at udføre finansielle markedstransaktioner (CON/2016/60), Den Tjekkiske Republik, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Udtalelse om reservekravskoefficienter (CON/2016/56), Ungarn, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Udtalelse om en ændring af vederlagsformlen for franske Livret A (CON/2016/51), Frankrig, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (CON/2016/44), 12.9.2016.Læs mere
 14. Udtalelse om ændringer i reservekravsordningen (CON/2016/40), Rumænien, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Udtalelse om finansielle instrumenter, der er godkendt til pengepolitiske operationer (CON/2016/12), Rumænien, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Udtalelse om reservekravskoefficienter (CON/2015/39), Ungarn, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Udtalelse om reservekrav i forbindelse med indførelsen af euroen (CON/2014/68), Litauen, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Udtalelse om forrentningen af mindstereserver (CON/2014/42), Litauen, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Udtalelse om indberetning af data, som er nødvendige for fastlæggelsen af pengepolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Udtalelse om et forslag til en forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (CON/2014/2), EUT C 113 af 15.4.2014, s. 1.Læs mere
 21. Udtalelse om reservekrav for kreditinstitutter (CON/2013/79), Litauen, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Udtalelse om reservekrav i forbindelse med indførelse af euroen (CON/2013/47), Letland, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Udtalelse om reservekrav for kreditinstitutter (CON/2012/110), Litauen, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Udtalelse om ændringer til loven om beskatning af finansielle transaktioner (CON/2012/94), Ungarn, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Udtalelse om markedsoperationer og stående faciliteter (CON/2012/78), Rumænien, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Udtalelse om et forslag til en forordning om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (CON/2012/62), EUT C 310 af 13.10.2012, s. 12.
 27. Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2012/16), Letland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Udtalelse om reglement om mindstereserver (CON/2012/7), Rumænien, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Udtalelse om mindstereserver (CON/2011/75), Den Tjekkiske Republik, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Udtalelse om et udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta  (CON/2011/24), EUT C 140 af 11.5.2011, s. 8.Læs mere
 31. Udtalelse om den økonomiske styringsreform i den Europæiske Union (CON/2011/13), EUT C 150 af 20.5.2011, s. 1.
 32. Udtalelse om ændring af det nationale pengepolitiske grundlag med henblik på yderligere harmonisering med Eurosystemets  (CON/2011/7), Litauen, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Udtalelse om grundlaget for mindstereserver (CON/2010/84), Estland, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Udtalelse om ændring af grundlaget for pengepolitiske operationer mhp. en yderligere harmonisering med Eurosystemet (CON/2010/77), Letland, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Udtalelse om reservekrav for kreditinstitutter (CON/2010/68), Ungarn, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Udtalelse om grundlaget for mindstereserver (CON/2010/60), Estland, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Udtalelse om indførelse af en 7-dages indlånsfacilitet (CON/2010/18), Letland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Udtalelse om foranstaltninger til støtte for bankers udlån til virksomheder (CON/2010/14), Polen, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Udtalelse om ændringer vedrørende mekanismen for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (CON/2009/37), EUT C 106 af 8.5.2009, s. 1.Læs mere
 40. Udtalelse om fondsbørsen og den centrale værdipapirforvaltning og -registrering (CON/2009/21), Cypern, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Udtalelse om pengepolitiske instrumenter (CON/2008/89), Letland, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Udtalelse om kriterier og betingelser for afgivelse af statsgarantier (CON/2008/88), Slovenien, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Udtalelse om en en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (CON/2008/77), EUT C 328 af 23.12.2008, s. 1.
 44. Udtalelse om ændringer af reservekravene (CON/2008/66), Litauen, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Udtalelse om statsgaranti for kredit ydet af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique i forbindelse med dens støtte til finansiel stabilitet (CON/2008/46), Belgien, 8.10.2008.
 46. Udtalelse om finansielle støtteforanstaltninger for kreditinstitutter (CON/2008/44), Irland, 3.10.2008.
 47. Udtalelse om ændringer mhp en mere effektiv indsats fra Banque centrale du Luxembourg til finansiel stabilitet og en præcisering af reservekravene  (CON/2008/42), Luxembourg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Udtalelse om ændringer af reservekravsordningen i forbindelse med spaltning af banker (CON/2007/34), Polen, 13.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Udtalelse om reglement om mindstereserver (CON/2007/22), Rumænien, 1.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Udtalelse om beregning af mindstereservekrav og hermed forbundne procedurer. (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
 51. Udtalelse om pengepolitiske instrumenter og Latvijas Banka's værdipapirafvikling systemer  (CON/2007/12), Letland, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2006/59), Estland, 14.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Udtalelse om markeder for finansielle instrumenter (CON/2006/56), Luxembourg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Udtalelse om pengepolitiske instrumenter (CON/2006/49), Letland, 23.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Udtalelse om mindstereserver (CON/2006/41), Slovenien, 10.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Udtalelse om ændring af mindstekravene til likviditet (CON/2006/26), Letland, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Udtalelse om udvidelse af reservegrundlaget for reservekravene og indførelse af forskellige reservekravskoefficienter  (CON/2006/11), Letland, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Udtalelse om ophævelse af forældet lovgivning vedrørende Det Europæiske Monetære System (CON/2006/8), EUT C 49 af 28.2.2006, s. 35.Læs mere
 59. Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2006/3), Estland, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Udtalelse om ændring af Central Bank of Cyprus' reservekravsordning (CON/2005/35), Cypern, 10.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Udtalelse om Oesterreichische Nationalbanks finansiering af et bidrag fra Østrig til IMF's fond for støtte til lavindkomstlande, som rammes af naturkatastrofe  (CON/2005/29), Østrig, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2005/14), Ungarn, 31.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Udtalelse om mindstereserver for kreditinstitutter, herunder andelslånekasser (kredito unija) (CON/2005/8), Litauen, 1.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Udtalelse om fritagelse for reservekrav (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
 65. Udtalelse om Rådets forordning om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (CON/2001/8), EFT C 151 af 22.5.2001, s. 18.Læs mere
 66. Udtalelse om sammensætningen af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (CON/1998/53), EFT C 77 af 20.3.1999, s. 9.Læs mere
 67. Udtalelse om clearing og afvikling af værdipapirtransaktioner (CON/1998/49), Finland, 2.11.1998.
 68. Udtalelse om pengepolitiske instrumenter og procedurer samt reservekrav (CON/1998/47), Portugal, 1.10.1998.
 69. Udtalelse om beslutning fra Banque de Frances pengepolitiske råd om reservekrav (CON/1998/43), Frankrig, 23.9.1998.
 70. Udtalelse om reservekrav (CON/1998/41), Spanien, 8.9.1998.
 71. Udtalelse om Banque de Frances operationer på pengemarkedet (CON/1998/29), Frankrig, 10.6.1998.
 72. Da ECB blev oprettet den 1. juni 1998, overtog den EMI’s rådgivende funktioner.
 73. Udtalelse om ændring af Kreditaftaleloven (CON/1995/17), Danmark, 18.12.1995.Læs mere
 74. Udtalelse om forordninger vedrørende pengemarkedsinterventioner (CON/1995/13), Frankrig, 12.10.1995.
 75. Udtalelse om monetær finansiering (CON/1995/8), Sverige, 10.5.1995.
 76. Udtalelse om mindstereserver (CON/1995/2), Østrig, 10.3.1995.
 77. Udtalelse om reservekrav (CON/1994/5), Portugal, 21.9.1994.