Съответни становища на ЕЦБ

 1. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции  (CON/2017/42), OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10..Допълнителна информация
 2. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави  (CON/2017/39), OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10..Допълнителна информация
 3. Становище относно проект на решение за провеждането на паричната политика на Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Полша, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), 8.6.2017.
 5. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (CON/2017/6), 8.3.2017.Допълнителна информация
 6. Становище относно правомощията на Česká národní banka да извършва сделки на финансовия пазар (CON/2016/60), 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Становище относно резервните съотношения (CON/2016/56), 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ (CON/2016/51), 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2016/44), 12.9.2016.Допълнителна информация
 10. Становище относно измененията на режима във връзка с поддържането на минимални резерви (CON/2016/40), Румъния, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Становище относно финансови инструменти, които са допустими за операциите по паричната политика (CON/2016/12), Румъния, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Становище относно резервните съотношения (CON/2015/39), 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Становище относно изисквания за минимални резерви във връзка с въвеждането на еврото (CON/2014/68), 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Становище относно олихвяване на минимални резерви (CON/2014/42), 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Становище относно предаване на данни, необходими за определяне на паричната политика (CON/2014/11), 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Становище относно предложение за регламент относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (CON/2014/2), OВ C 113, 15.4.2014 г., стр. 1..Допълнителна информация
 17. Становище относно задължение за поддържане на резерви за кредитни институции (CON/2013/79), 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Становище относно изисквания за минимални резерви във връзка с въвеждането на еврото (CON/2013/47), 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Становище относно изискванията за минимални резерви за кредитни институции (CON/2012/110), 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Становище относно изменения на Закона за данъка върху финансовите сделки (CON/2012/94), 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Становище относно операции на открития пазар и ликвидни улеснения с постоянен достъп (CON/2012/78), Румъния, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Становище относно предложение за регламент относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и относно централните депозитари на ценни книжа (CON/2012/62), OВ C 310, 13.10.2012 г., стр. 12..
 23. Становище относно изискванията за минимални резерви  (CON/2012/16), 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Становище относно режима на минималните резерви (CON/2012/7), Румъния, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Становище относно минималните резерви (CON/2011/75), 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Становище относно проект за решение на Европейския съвет за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото  (CON/2011/24), OВ C 140, 11.5.2011 г., стр. 8..Допълнителна информация
 27. Становище относно реформа на икономическото управление в Европейския съюз (CON/2011/13), OВ C 150, 20.5.2011 г., стр. 1..
 28. Становище относно изменения на националната рамка за операциите по паричната политика с оглед на допълнителното ѝ хармонизиране с Евросистемата (CON/2011/7), 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Становище относно рамката за минималните резерви (CON/2010/84), 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Становище относно изменения на рамката за операциите по паричната политика с оглед на допълнителното ѝ хармонизиране с Евросистемата (CON/2010/77), 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Становище относно изискванията за минимални резерви за кредитни институции (CON/2010/68), 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Становище относно рамката за минималните резерви (CON/2010/60), 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Становище относно въвеждането на седемдневно депозитно улеснение (CON/2010/18), 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Становище относно мерки за подпомагане на банковото кредитиране на предприятия (CON/2010/14), 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Становище относно изменения на механизма, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (CON/2009/37), OВ C 106, 8.5.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
 36. Становище относно фондовата борса, централния депозитар и централния регистър за ценни книжа (CON/2009/21), 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Становище относно инструментите на паричната политика (CON/2008/89), 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Становище относно критериите и условията за предоставяне на държавна гаранция (CON/2008/88), 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Становище относно механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (CON/2008/77), OВ C 328, 23.12.2008 г., стр. 1..
 40. Становище относно изменения на изискванията за минимални задължителни резерви  (CON/2008/66), 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Становище относно държавна гаранция, покриваща кредит, отпуснат от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique в контекста на нейния принос за финансовата стабилност (CON/2008/46), 8.10.2008.
 42. Становище относно мерки за финансова подкрепа за кредитни институции (CON/2008/44), 3.10.2008.
 43. Становище относно изменения, даващи възможност на Banque centrale du Luxembourg да съдейства по-ефективно за финансовата стабилност и уточняващи изискванията към режима за минимални резерви (CON/2008/42), 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Становище относно изменение на режима на минималните резерви при разделянето на банки (CON/2007/34), 13.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Становище относно режима на минималните резерви  (CON/2007/22), Румъния, 1.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Становище относно изчисляването на минималните задължителни резерви и свързаните с това процедури (CON/2007/16), 15.6.2007.
 47. Становище относно инструментите на паричната политика и системата за сетълмент на ценни книжа на Latvijas Banka (CON/2007/12), 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Становище относно изискванията за минимални резерви  (CON/2006/59), 14.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2006/56), 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Становище относно инструментите на паричната политика  (CON/2006/49), 23.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Становище относно минималните резерви (CON/2006/41), 10.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Становище относно измененията на изискванията за минимална ликвидност (CON/2006/26), 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Становище относно разширяването на резервната база за минималните задължителни резерви и въвеждането на диференцирани резервни съотношения  (CON/2006/11), 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Становище относно изискванията за минимални резерви (CON/2006/3), 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Становище относно промените в режима на минималните резерви на Central Bank of Cyprus  (CON/2005/35), 10.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Становище относно плащането от Oesterreichische Nationalbank на австрийската вноска в доверителния фонд на МВФ за засегнатите от природни бедствия страни с нисък доход (CON/2005/29), 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Становище относно изискванията за минимални резерви  (CON/2005/14), 31.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Становище относно изискванията за минимални резерви по отношение на кредитните съюзи (kredito unija) (CON/2005/8), 1.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Становище относно освобождаването от задължения по режима за минималните резерви (CON/2004/29), 1.9.2004.
 60. Становище относно клиринга и сетълмента на сделки с ценни книжа  (CON/1998/49), 2.11.1998.
 61. Становище относно инструментите и процедурите на паричната политика и относно минималните резерви (CON/1998/47), 1.10.1998.
 62. Становище относно решението за минималните резерви на Съвета по паричната политика на Banque de France (CON/1998/43), 23.9.1998.
 63. Становище относно минималните резерви (CON/1998/41), 8.9.1998.
 64. Становище относно операциите на паричния пазар на Banque de France  (CON/1998/29), 10.6.1998.