Съответни становища на ЕЦБ

  1. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции  (CON/2017/42), OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10..Допълнителна информация
  2. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави  (CON/2017/39), OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10..Допълнителна информация
  3. Становище относно проект на решение за провеждането на паричната политика на Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Полша, 4.8.2017.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  4. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (CON/2017/6), 8.3.2017.Допълнителна информация
  5. Становище относно правомощията на Česká národní banka да извършва сделки на финансовия пазар (CON/2016/60), 15.12.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  6. Становище относно резервните съотношения (CON/2016/56), 18.11.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  7. Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ (CON/2016/51), 21.10.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  8. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2016/44), 12.9.2016.Допълнителна информация
  9. Становище относно измененията на режима във връзка с поддържането на минимални резерви (CON/2016/40), Румъния, 30.8.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  10. Становище относно финансови инструменти, които са допустими за операциите по паричната политика (CON/2016/12), Румъния, 16.3.2016.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  11. Становище относно резервните съотношения (CON/2015/39), 28.10.2015.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  12. Становище относно изисквания за минимални резерви във връзка с въвеждането на еврото (CON/2014/68), 12.9.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  13. Становище относно олихвяване на минимални резерви (CON/2014/42), 11.6.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  14. Становище относно предаване на данни, необходими за определяне на паричната политика (CON/2014/11), 7.2.2014.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  15. Становище относно предложение за регламент относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (CON/2014/2), OВ C 113, 15.4.2014 г., стр. 1..Допълнителна информация
  16. Становище относно задължение за поддържане на резерви за кредитни институции (CON/2013/79), 22.11.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  17. Становище относно изисквания за минимални резерви във връзка с въвеждането на еврото (CON/2013/47), 3.7.2013.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  18. Становище относно изискванията за минимални резерви за кредитни институции (CON/2012/110), 21.12.2012.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  19. Становище относно изменения на Закона за данъка върху финансовите сделки (CON/2012/94), 26.11.2012.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  20. Становище относно операции на открития пазар и ликвидни улеснения с постоянен достъп (CON/2012/78), Румъния, 23.10.2012.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  21. Становище относно предложение за регламент относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и относно централните депозитари на ценни книжа (CON/2012/62), OВ C 310, 13.10.2012 г., стр. 12..
  22. Становище относно изискванията за минимални резерви  (CON/2012/16), 29.2.2012.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  23. Становище относно режима на минималните резерви (CON/2012/7), Румъния, 10.2.2012.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  24. Становище относно минималните резерви (CON/2011/75), 30.9.2011.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  25. Становище относно проект за решение на Европейския съвет за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото  (CON/2011/24), OВ C 140, 11.5.2011 г., стр. 8..Допълнителна информация
  26. Становище относно реформа на икономическото управление в Европейския съюз (CON/2011/13), OВ C 150, 20.5.2011 г., стр. 1..
  27. Становище относно изменения на националната рамка за операциите по паричната политика с оглед на допълнителното ѝ хармонизиране с Евросистемата (CON/2011/7), 1.2.2011.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  28. Становище относно рамката за минималните резерви (CON/2010/84), 26.11.2010.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  29. Становище относно изменения на рамката за операциите по паричната политика с оглед на допълнителното ѝ хармонизиране с Евросистемата (CON/2010/77), 5.11.2010.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  30. Становище относно изискванията за минимални резерви за кредитни институции (CON/2010/68), 11.8.2010.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  31. Становище относно рамката за минималните резерви (CON/2010/60), 2.8.2010.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  32. Становище относно въвеждането на седемдневно депозитно улеснение (CON/2010/18), 23.2.2010.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  33. Становище относно мерки за подпомагане на банковото кредитиране на предприятия (CON/2010/14), 29.1.2010.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  34. Становище относно изменения на механизма, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (CON/2009/37), OВ C 106, 8.5.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
  35. Становище относно фондовата борса, централния депозитар и централния регистър за ценни книжа (CON/2009/21), 16.3.2009.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  36. Становище относно инструментите на паричната политика (CON/2008/89), 19.12.2008.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  37. Становище относно критериите и условията за предоставяне на държавна гаранция (CON/2008/88), 19.12.2008.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  38. Становище относно механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (CON/2008/77), OВ C 328, 23.12.2008 г., стр. 1..
  39. Становище относно изменения на изискванията за минимални задължителни резерви  (CON/2008/66), 13.11.2008.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  40. Становище относно държавна гаранция, покриваща кредит, отпуснат от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique в контекста на нейния принос за финансовата стабилност (CON/2008/46), 8.10.2008.
  41. Становище относно мерки за финансова подкрепа за кредитни институции (CON/2008/44), 3.10.2008.
  42. Становище относно изменения, даващи възможност на Banque centrale du Luxembourg да съдейства по-ефективно за финансовата стабилност и уточняващи изискванията към режима за минимални резерви (CON/2008/42), 10.9.2008.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  43. Становище относно изменение на режима на минималните резерви при разделянето на банки (CON/2007/34), 13.11.2007.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  44. Становище относно режима на минималните резерви  (CON/2007/22), Румъния, 1.8.2007.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  45. Становище относно изчисляването на минималните задължителни резерви и свързаните с това процедури (CON/2007/16), 15.6.2007.
  46. Становище относно инструментите на паричната политика и системата за сетълмент на ценни книжа на Latvijas Banka (CON/2007/12), 30.4.2007.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  47. Становище относно изискванията за минимални резерви  (CON/2006/59), 14.12.2006.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  48. Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2006/56), 11.12.2006.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  49. Становище относно инструментите на паричната политика  (CON/2006/49), 23.10.2006.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  50. Становище относно минималните резерви (CON/2006/41), 10.8.2006.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  51. Становище относно измененията на изискванията за минимална ликвидност (CON/2006/26), 31.5.2006.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  52. Становище относно разширяването на резервната база за минималните задължителни резерви и въвеждането на диференцирани резервни съотношения  (CON/2006/11), 23.2.2006.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  53. Становище относно изискванията за минимални резерви (CON/2006/3), 13.1.2006.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  54. Становище относно промените в режима на минималните резерви на Central Bank of Cyprus  (CON/2005/35), 10.10.2005.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  55. Становище относно плащането от Oesterreichische Nationalbank на австрийската вноска в доверителния фонд на МВФ за засегнатите от природни бедствия страни с нисък доход (CON/2005/29), 11.8.2005.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  56. Становище относно изискванията за минимални резерви  (CON/2005/14), 31.5.2005.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  57. Становище относно изискванията за минимални резерви по отношение на кредитните съюзи (kredito unija) (CON/2005/8), 1.4.2005.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  58. Становище относно освобождаването от задължения по режима за минималните резерви (CON/2004/29), 1.9.2004.
  59. Становище относно клиринга и сетълмента на сделки с ценни книжа  (CON/1998/49), 2.11.1998.
  60. Становище относно инструментите и процедурите на паричната политика и относно минималните резерви (CON/1998/47), 1.10.1998.
  61. Становище относно решението за минималните резерви на Съвета по паричната политика на Banque de France (CON/1998/43), 23.9.1998.
  62. Становище относно минималните резерви (CON/1998/41), 8.9.1998.
  63. Становище относно операциите на паричния пазар на Banque de France  (CON/1998/29), 10.6.1998.