CON/2006/8

  1. Opinia w sprawie uchylenia zbędnych przepisów dotyczących Europejskiego Systemu Walutowego (CON/2006/8), Dz.U. C 49 z 28.2.2006, str. 35.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek dotyczący rozporządzenie Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie Rady nr 1736/79 w obszarze polityki pieniężnej (COM(2005)611)