Menu

CON/2006/8

  1. Nuomonė dėl pasenusių teisės aktų, susijusių su Europos pinigų sistema, panaikinimo (CON/2006/8), OL C 49, 2006 2 28, p. 35.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 3181/78 ir Tarybos reglamentą (EEB) 1736/79 pinigų politikos srityje (KOM(2005)611)