Menu

CON/2006/8

  1. Lausunto Euroopan valuuttajärjestelmää koskevan vanhentuneen lainsäädännön kumoamisesta (CON/2006/8), EUVL C 49, 28.2.2006, s. 35.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79 kumoamisesta (KOM(2005)611)