CON/2006/8

  1. Arvamus Euroopa rahasüsteemi käsitlevate aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamise kohta (CON/2006/8), ELT C 49, 28.2.2006, lk 35.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek nõukogu määruse kohta, millega tunnistatakse kehtetuks rahapoliitikat käsitlevad nõukogu määrused (EMÜ) 3181/78 ja (EMÜ) 1736/79 (KOM(2005)611)