CON/2001/8

  1. Opinia w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego kredytowanie zapewniające średniookresową pomoc finansową dla bilansów płatniczych Państw Członkowskich  (CON/2001/8), Dz.U. C 151 z 22.5.2001, str. 18,