CON/2001/8

  1. Nuomonė dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą valstybių narių mokėjimų balansams (CON/2001/8), OL C 151, 2001 5 22, p. 18,