CON/2018/36

 1. Yttrande om översynen av tillsynen av värdepappersföretag (CON/2018/36), EUT C 378, 19.10.2018, s. 5.

   Ytterligare information

    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010 (COM(2017)790)
    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU (COM(2017)791)