Menu

CON/2009/37

  1. Nuomonė dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, dalinių pakeitimų (CON/2009/37), OL C 106, 2009 5 8, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo