Finančná pomoc

 1. Rozhodnutie ECB zo 7. novembra 2003 o správe prijatých a poskytnutých úverov dohodnutých Európskym spoločenstvom v rámci mechanizmu strednodobej finančnej pomoci (ECB/2003/14), Ú. v. EÚ L 297, 15. 11. 2003, s. 35.
  1. Rozhodnutie ECB z 19. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2003/14 o správe prijatých úverov dohodnutých Európskym spoločenstvom v rámci mechanizmu strednodobej finančnej pomoci  (ECB/2009/17), Ú. v. EÚ L 190, 22. 7. 2009, s. 11.
  2. Rozhodnutie ECB/2003/14. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 23. 7. 2009.
 2. Rozhodnutie ECB z 21. septembra 2010 o správe pôžičiek poskytovaných EFSF členským štátom, ktorých menou je euro  (ECB/2010/15), Ú. v. EÚ L 253, 28. 9. 2010, s. 58.
  1. Rozhodnutie ECB z 31. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/15 o správe pôžičiek poskytovaných EFSF členským štátom, ktorých menou je euro, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/31 o otváraní účtov na uskutočňovanie platieb v súvislosti s pôžičkami poskytovanými EFSF členským štátom, ktorých menou je euro  (ECB/2011/16), Ú. v. EÚ L 289, 8. 11. 2011, s. 35.Dodatočné informácie
 3. Rozhodnutie ECB zo 14. októbra 2010 o správe operácií prijímania a poskytovania úveru uskutočňovaných Úniou v rámci európskeho finančného stabilizačného mechanizmu  (ECB/2010/17), Ú. v. EÚ L 275, 20. 10. 2010, s. 10.
 4. Rozhodnutie ECB z 20. decembra 2010 o otváraní účtov na uskutočňovanie platieb v súvislosti s pôžičkami poskytovanými EFSF členským štátom, ktorých menou je euro  (ECB/2010/31), Ú. v. EÚ L 10, 14. 1. 2011, s. 7.Dodatočné informácie
  1. Rozhodnutie ECB/2010/31. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 2. 11. 2011.