Οικονομική στήριξη

 1. Απόφαση της ΕΚΤ της 7ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε τη διαχείριση των διανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του µηχανισµού µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης (EKT/2003/14), EE  L 297 της 15.11.2003, σ. 35.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Απόφαση της EKT της 19ης Ιουνίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2003/14 σχετικά με τη διαχείριση των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης (EKT/2009/17), EE  L 190 της 22.7.2009, σ. 11.
  2. Απόφαση ΕΚΤ/2003/14. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  23.7.2009.
 2. Απόφαση της EKT της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαχείριση δανείων του ΕΤΧΣ προς κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (EKT/2010/15), EE  L 253 της 28.9.2010, σ. 58.
  1. Απόφαση της EKT, της 31ης Οκτωβρίου 2011, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/15 σχετικά με τη διαχείριση δανείων του ΕΤΧΣ προς κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ και την απόφαση ΕΚΤ/2010/31 σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμών για την επεξεργασία πληρωμών συνδεόμενων με τα δάνεια του ΕFSF σε κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (EKT/2011/16), EE  L 289 της 8.11.2011, σ. 35.Πρόσθετες πληροφορίες
 3. Απόφαση της EKT, της 14ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη διαχείριση των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ένωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης  (EKT/2010/17), EE  L 275 της 20.10.2010, σ. 10.
 4. Απόφαση της EKT της 20ής Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμών για την επεξεργασία πληρωμών συνδεόμενων με δάνεια του EFSF σε κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (EKT/2010/31), EE  L 10 της 14.1.2011, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Απόφαση ΕΚΤ/2010/31. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.11.2011.