Финансова помощ

 1. Решение на ЕЦБ от 7 ноември 2003 година относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Европейската общност в рамките на механизма за средносрочна финансова подкрепа  (ЕЦБ/2003/14), OВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 35..
  1. Решение на ЕЦБ от 19 юни 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2003/14 относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Европейската общност в рамките на механизма за средносрочна финансова подкрепа  (ЕЦБ/2009/17), OВ L 190, 22.7.2009 г., стр. 11..
  2. Решение ЕЦБ/2003/14. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 23.7.2009.
 2. Решение на ЕЦБ от 21 септември 2010 година относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2010/15), OВ L 253, 28.9.2010 г., стр. 58..
  1. Решение на ЕЦБ от 31 октомври 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/15 относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, и за изменение на Решение ЕЦБ/2010/31 относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2011/16), OВ L 289, 8.11.2011 г., стр. 35..Допълнителна информация
 3. Решение на ЕЦБ от 14 октомври 2010 година относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Съюза в рамките на европейския механизъм за финансово стабилизиране  (ЕЦБ/2010/17), OВ L 275, 20.10.2010 г., стр. 10..
 4. Решение на ЕЦБ от 20 декември 2010 година относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2010/31), OВ L 10, 14.1.2011 г., стр. 7..Допълнителна информация
  1. Решение ЕЦБ/2010/31. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 2.11.2011.