ECB/2003/14

  1. Besluit van de ECB van 7 november 2003 betreffende het beheer van de opgenomen en verstrekte leningen van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn (ECB/2003/14), PB L 297 van 15.11.2003, blz. 35.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 1 december 1998 houdende het uitoefenen van bepaalde functies door de ECB met betrekking tot de financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (ECB/1998/NP15)(Bijlage bij ECB/2000/12) (ECB/1998/NP15), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 76.Bijlage V bij Besluit ECB/2000/12.