ECB/2011/16

  1. 2011 m. spalio 31 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/15 dėl EFSF paskolų valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, administravimo, ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/31 dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo  (ECB/2011/16), OL L 289, 2011 11 8, p. 35.