Sanktioner

  1. ECB:s rekommendation avseende rådets förordning (EG) om ECB:s befogenhet att ålägga sanktioner (ECB/1998/9), EGT C 246, 6.8.1998, s. 9.
  2. ECB:s förordning av den 23 september 1999 om ECB:s befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/1999/4), EGT L 264, 12.10.1999, s. 21.
    1. ECB:s förordning (EG) nr 985/2001 av den 10 maj 2001 om ändring av förordning ECB/1999/4 om ECB:s befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/2001/4), EGT L 137, 19.5.2001, s. 24.
    2. ECB:s förordning av den 16 april 2014 om ändring av förordning (EG) nr 2157/1999 om ECB:s befogenhet att förelägga sanktioner  (ECB/2014/18), EUT L 141, 14.5.2014, s. 51.
    3. Förordning ECB/1999/4. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 16.11.2017, s. .