Sankcie

  1. Nariadenie ECB (ES) č. 2157/1999 z 23. septembra 1999 o práve ECB ukladať sankcie (ECB/1999/4), Ú. v. ES L 264, 12. 10. 1999, s. 21.
    1. Nariadenie ECB (ES) č. 985/2001 z 10. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/1999/4 o právomociach ECB ukladať sankcie (ECB/2001/4), Ú. v. ES L 137, 19. 5. 2001, s. 24.
    2. Nariadenie ECB z 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve ECB ukladať sankcie  (ECB/2014/18), Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014, s. 51.
    3. Nariadenie ECB/1999/4. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 16. 11. 2017, s. .