Sankcijas

  1. ECB Regula (EK) Nr. 2157/1999 (1999. gada 23. septembris) par ECB pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/1999/4), OV L 264, 12.10.1999, 21. lpp..
    1. ECB Regula (EK) Nr. 985/2001 (2001. gada 10. maijs), ar ko groza Regulu ECB/1999/4 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/2001/4), OV L 137, 19.5.2001, 24. lpp..
    2. EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (2014. gada 16. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2157/1999 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas  (ECB/2014/18), OV L 141, 14.5.2014, 51. lpp..
    3. Regula ECB/1999/4. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 16.11.2017, . lpp..