Sankcijos

  1. 1999 m. rugsėjo 23 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 2157/1999 dėl ECB teisių taikyti sankcijas (ECB/1999/4), OL L 264, 1999 10 12, p. 21.
    1. 2001 m. gegužės 10 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 985/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą ECB/1999/4 dėl ECB teisių taikyti sankcijas (ECB/2001/4), OL L 137, 2001 5 19, p. 24.
    2. 2014 m. balandžio 16 d. ECB reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2157/1999 dėl ECB teisių taikyti sankcijas  (ECB/2014/18), OL L 141, 2014 5 14, p. 51.
    3. ECB reglamentas ECB/1999/4. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 11 16, p. .