Κυρώσεις

  1. Σύσταση της EKT για κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου σχετικά με τις εξουσίες της EKT για επιβολή κυρώσεων (EKT/1998/9), EE  C 246 της 6.8.1998, σ. 9.
  2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 της EKT της 23ης Σεπτεµβρίου 1999 σχετικά µε τις εξουσίες της EKT για την επιβολή κυρώσεων (EKT/1999/4), EE  L 264 της 12.10.1999, σ. 21.
    1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 985/2001 της EKT της 10ης Μαΐου 2001 που τροποποιεί τον κανονισµό ΕΚΤ/1999/4 σχετικά µε τις εξουσίες της EKT για την επιβολή κυρώσεων (EKT/2001/4), EE  L 137 της 19.5.2001, σ. 24.
    2. Κανονισμός της EKT της 16ης Απριλίου 2014 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 σχετικά με τις εξουσίες της EKT για την επιβολή κυρώσεων  (EKT/2014/18), EE  L 141 της 14.5.2014, σ. 51.
    3. Κανονισμός ΕΚΤ/1999/4. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 16.11.2017, σ. .