Санкции

  1. Регламент (ЕО) № 2157/1999 на ЕЦБ от 23 септември 1999 година относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции  (ЕЦБ/1999/4), OВ L 264, 12.10.1999 г., стр. 21..
    1. Регламент (ЕО) № 985/2001 на ЕЦБ от 10 май 2001 година за изменение на Регламент ЕЦБ/1999/4 относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции  (ЕЦБ/2001/4), OВ L 137, 19.5.2001 г., стр. 24..
    2. Регламент на ЕЦБ от 16 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2157/1999 относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции  (ЕЦБ/2014/18), OВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 51..
    3. Регламент ЕЦБ/1999/4. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 16.11.2017 г., стр. ..