Povinné minimálne rezervy

 1. Nariadenie ECB (ES) č. 2548/2000 z 2. novembra 2000 o prechodných ustanoveniach pre uplatňovanie minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Grécku (ECB/2000/11), Ú. v. ES L 291, 18. 11. 2000, s. 28.
 2. Nariadenie ECB (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9), Ú. v. EÚ L 250, 2. 10. 2003, s. 10.
  1. Nariadenie (ES) č. 1052/2008 ECB z 22. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o povinných minimálnych rezervách (ECB/2008/10), Ú. v. EÚ L 282, 25. 10. 2008, s. 14.
  2. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1358/2011 zo 14. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1745/2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (ECB/2011/26), Ú. v. EÚ L 338, 21. 12. 2011, s. 51.
  3. Indikatívny kalendár udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2015 Ú. v. EÚ C 342, 1. 10. 2014, s. 3.
  4. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1376/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1745/2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (ECB/2014/52) (ECB/2014/52), Ú. v. EÚ L 366, 20. 12. 2014, s. 79.
  5. Indikatívny kalendár udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2016 Ú. v. EÚ C 227, 16. 7. 2015, s. 4.
  6. Nariadenie ECB (EÚ) 2016/1705 z 9. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o povinných minimálnych rezervách (ECB/2016/26), Ú. v. EÚ L 257, 23. 9. 2016, s. 10.
  7. Nariadenie ECB/2003/9. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 23. 9. 2016, s. .
 3. Nariadenie ECB (ES) č. 1637/2006 z 2. novembra 2006 o prechodných ustanoveniach pre uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Slovinsku (ECB/2006/15), Ú. v. EÚ L 306, 7. 11. 2006, s. 15.
 4. Nariadenie ECB (ES) č. 1348/2007 z 9. novembra 2007 o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura na Cypre a na Malte  (ECB/2007/11), Ú. v. EÚ L 300, 17. 11. 2007, s. 44.
 5. Rozhodnutie ECB z 28. októbra 2008 o prechodných ustanoveniach pre uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura na Slovensku  (ECB/2008/14), Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008, s. 73.
 6. Rozhodnutie ECB z 26. októbra 2010 o prechodných ustanoveniach pre uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Estónsku  (ECB/2010/18), Ú. v. EÚ L 285, 30. 10. 2010, s. 37.
 7. Rozhodnutie ECB o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Lotyšsku (ECB/2013/41), Ú. v. EÚ L 3, 8. 1. 2014, s. 9.
 8. Rozhodnutie o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Litve (ECB/2014/42), 21. 10. 2014.