Ελάχιστα αποθεματικά

 1. Σύσταση της EKT για κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την EKT (EKT/1998/8), EE  C 246 της 6.8.1998, σ. 6.
 2. Ανακοίνωση της EKT σχετικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών EE  C 39 της 11.2.2000, σ. 3.
 3. Κανονισμός (ΕΚ) 2548/2000 της EKT της 2ας Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε µεταβατικές διατάξεις για την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών από την EKT µετά την εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα (EKT/2000/11), EE  L 291 της 18.11.2000, σ. 28.
 4. Σύσταση της EKT της 1ης Μαρτίου 2001 για κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την EKT (EKT/2001/2), EE  C 89 της 20.3.2001, σ. 4.
 5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της ΕΚΤ της 12ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (EKT/2003/9), EE  L 250 της 2.10.2003, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1052/2008 της EKT, της 22ας Οκτωβρίου 2008, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9) σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (EKT/2008/10), EE  L 282 της 25.10.2008, σ. 14.
  2. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1358/2011 της EKT, της 14ης Δεκεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9) (EKT/2011/26), EE  L 338 της 21.12.2011, σ. 51.
  3. Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για το 2015  EE  C 342 της 1.10.2014, σ. 3.
  4. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1376/2014 της ΕKT της 10ης Δεκεμβρίου 2014 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9)  (EKT/2014/52), EE  L 366 της 20.12.2014, σ. 79.
  5. Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για το 2016 EE  C 227 της 16.7.2015, σ. 4.
  6. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1705 της EKT, της 9ης Σεπτεμβρίου 2016, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9) σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (EKT/2016/26), EE  L 257 της 23.9.2016, σ. 10.
  7. Κανονισμός ΕΚΤ/2003/9. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  EE  L  της 23.9.2016, σ. .
 6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1637/2006 της EKT, της 2ας Νοεμβρίου 2006, σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών από την EKT μετά την εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβενία (EKT/2006/15), EE  L 306 της 7.11.2006, σ. 15.
 7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1348/2007 της EKT της 9ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την EKT μετά την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο και τη Μάλτα  (EKT/2007/11), EE  L 300 της 17.11.2007, σ. 44.
 8. Απόφαση της EKT της 28ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την EKT μετά την εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβακία  (EKT/2008/14), EE  L 319 της 29.11.2008, σ. 73.
 9. Απόφαση της EKT της 26ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την EKT μετά την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία  (EKT/2010/18), EE  L 285 της 30.10.2010, σ. 37.
 10. Απόφαση της EKT της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την EKT μετά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία  (EKT/2013/41), EE  L 3 της 8.1.2014, σ. 9.
 11. Απόφαση της ΕΚΤ, της 21ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την ΕΚΤ μετά την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία (EKT/2014/42), 21.10.2014.