Nástroje menovej politiky

Všeobecný rámec

 1. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60), Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015, s. 3.Dodatočné informácie
  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/732 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 o implementácii menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (ECB/2015/20), Ú. v. EÚ L 116, 7. 5. 2015, s. 22.
  2. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/1938 z 27. augusta 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2015/27), Ú. v. EÚ L 282, 28. 10. 2015, s. 41.Dodatočné informácie
  3. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/64 z 18. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii)  (ECB/2015/34), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 25.
  4. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2298 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2016/31), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 102.
  5. Usmernenie ECB (EÚ) 2017/1362 z 18. mája 2017, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2017/12), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 26.
  6. Usmernenie ECB (EÚ) 2018/570 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2018/3), Ú. v. EÚ L 95, 13. 4. 2018, s. 23.
  7. Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1032 z 10. mája 2019, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2019/11), Ú. v. EÚ L 167, 24. 6. 2019, s. 64.
  8. Usmernenie ECB/2014/60. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 8. 8. 2019, s. .
 2. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/65 z 18. novembra 2015 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2015/35), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 30.
  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2299 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2016/32), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 117.
  2. Usmernenie ECB (EÚ) 2018/571 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2018/4), Ú. v. EÚ L 95, 13. 4. 2018, s. 45.
  3. Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1033 z 10. mája 2019, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2019/12), Ú. v. EÚ L 167, 24. 6. 2019, s. 75.
  4. Usmernenie ECB/2015/35. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 5. 8. 2019, s. .
 3. Usmernenie ECB (EÚ) 2019/671 z 9. apríla 2019 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (prepracované znenie) (ECB/2019/7), Ú. v. EÚ L 113, 29. 4. 2019, s. 11.Dodatočné informácie
 4. Rozhodnutie ECB z 29. júla 2014 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2014/34), Ú. v. EÚ L 258, 29. 8. 2014, s. 11.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/299 z 10. februára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2015/5), Ú. v. EÚ L 53, 25. 2. 2015, s. 27.
  2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/811 z 28. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/11), Ú. v. EÚ L 132, 3. 5. 2016, s. 129.
  3. Rozhodnutie ECB/2014/34 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 28. 4. 2016.
 5. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/509 z 18. februára 2015, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/6 o pravidlách používania vlastných nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako zábezpeky v operáciách menovej politiky Eurosystému, rozhodnutie ECB/2013/35 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky a články 1, 3 a 4 rozhodnutia ECB/2014/23 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv (ECB/2015/9), Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015, s. 1.Dodatočné informácie
 6. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/810 z 28. apríla 2016 o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/10), Ú. v. EÚ L 132, 3. 5. 2016, s. 107.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1974 z 31. októbra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/30), Ú. v. EÚ L 304, 11. 11. 2016, s. 7.
  2. Rozhodnutie ECB/2016/10 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 31. 10. 2016.
  3. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1312 z 22. júla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2019/22), 29. 7. 2019.
 7. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1311 z 22. júla 2019 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2019/21), 29. 7. 2019.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1558 z 12. septembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2019/28), Ú. v. EÚ L 238, 16. 9. 2019, s. 2.
 8. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1743 z 15. októbra 2019 o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov (prepracované znenie) (ECB/2019/31), Ú. v. EÚ L 267, 21. 10. 2019, s. 12.Dodatočné informácie

Dočasný rámec

 1. Rozhodnutie ECB zo 14. mája 2010 o zavedení programu pre trhy s cennými papiermi (ECB/2010/5), Ú. v. EÚ L 124, 20. 5. 2010, s. 8.
 2. Rozhodnutie ECB z 20. marca 2013, ktorým sa zrušujú rozhodnutia ECB/2011/4 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou, ECB/2011/10 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou, ECB/2012/32 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou a ECB/2012/34 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti zábezpeky denominovanej v cudzej mene (ECB/2013/5), Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2013, s. 21.Dodatočné informácie
 3. Rozhodnutie ECB z 28. júna 2013, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/13 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu  (ECB/2013/21), Ú. v. EÚ L 192, 13. 7. 2013, s. 75.Dodatočné informácie
 4. Usmernenie ECB z 9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení usmernenie ECB/2007/9 (prepracované znenie) (ECB/2014/31), 18. 7. 2014.Dodatočné informácie
  1. Usmernenie ECB z 9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení usmernenie ECB/2007/9 (prepracované znenie) (ECB/2014/46), Ú. v. EÚ L 348, 4. 12. 2014, s. 27.
  2. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2300 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2016/33), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 123.
  3. Usmernenie ECB (EÚ) 2018/572 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2018/5), Ú. v. EÚ L 95, 13. 4. 2018, s. 49.
  4. Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1034 z 10. mája 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2019/13), Ú. v. EÚ L 167, 24. 6. 2019, s. 79.
  5. Usmernenie ECB/2014/31. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  24. 6. 2019.
 5. Rozhodnutie ECB z 9. júla 2014, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/22 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu a rozhodnutie ECB/2013/36 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2014/32), 18. 7. 2014.Dodatočné informácie
 6. Rozhodnutie ECB z 15. októbra 2014 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2014/40), Ú. v. EÚ L 335, 22. 10. 2014, s. 22.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/101 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2017/2), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 53.
  2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1360 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2017/14), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 22.
  3. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2199 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2017/37), Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017, s. 92.
  4. Rozhodnutie (EÚ) 2014/828 (ECB/2014/40). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 1. 2. 2018, s. .
 7. Rozhodnutie ECB z 19. novembra 2014 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ECB/2014/45), Ú. v. EÚ L 1, 6. 1. 2015, s. 4.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1613 z 10. septembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami  (ECB/2015/31), Ú. v. EÚ L 249, 25. 9. 2015, s. 28.
  2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/102 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ECB/2017/3), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 55.
  3. Rozhodnutie ECB/2014/45. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 13. 1. 2017.
  4. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1361 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami  (ECB/2017/15), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 24.
 8. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/300 z 10. februára 2015 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika (ECB/2015/6), 10. 2. 2015.
 9. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/774 zo 4. marca 2015 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu  (ECB/2015/10), Ú. v. EÚ L 121, 14. 5. 2015, s. 20.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2101 z 5. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu  (ECB/2015/33), Ú. v. EÚ L 303, 20. 11. 2015, s. 106.
  2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2464 zo 16 decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/48), Ú. v. EÚ L 344, 30. 12. 2015, s. 1.
  3. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/702 z 18. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2016/8), Ú. v. EÚ L 121, 11. 5. 2016, s. 24.
  4. Rozhodnutie ECB z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2017/1), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 51.
  5. Rozhodnutie ECB/2015/10. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 17. 2. 2017.
 10. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/457 zo 16. marca 2016 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Cyperská republika  (ECB/2016/5), Ú. v. EÚ L 79, 17. 3. 2016, s. 41.
 11. Rozhodnutie ECB z 1. júna 2016 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora  (ECB/2016/16), Ú. v. EÚ L 157, 15. 6. 2016, s. 28.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/103 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (ECB/2017/4), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 57.
  2. Rozhodnutie ECB/2016/16. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 13. 1. 2017.
  3. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1359 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (ECB/2017/13), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 20.
 12. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/1148 z 10. augusta 2018 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2016/1041 (ECB/2018/21), Ú. v. EÚ L 208, 17. 8. 2018, s. 91.Dodatočné informácie

Právne akty, ktorých platnosť uplynula

 1. Nariadenie (ES) č. 1053/2008 ECB z 23. októbra 2008 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu  (ECB/2008/11), Ú. v. EÚ L 282, 25. 10. 2008, s. 17.
 2. Rozhodnutie ECB zo 14. novembra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie ECB/2008/11 z 23. októbra 2008 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu  (ECB/2008/15), Ú. v. EÚ L 309, 20. 11. 2008, s. 8.
 3. Usmernenie ECB z 21. novembra 2008 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu  (ECB/2008/18), Ú. v. EÚ L 314, 25. 11. 2008, s. 14.
  1. Usmernenie ECB z 10. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2008/18 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu (ECB/2009/24), Ú. v. EÚ L 330, 16. 12. 2009, s. 95.
  2. Usmernenie ECB/2008/18. Neoficiálny konsolidovaný text [4a)-b)]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  28. 5. 2010.
 4. Rozhodnutie ECB z 2. júla 2009 o vykonávaní programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2009/16), Ú. v. EÚ L 175, 4. 7. 2009, s. 18.
 5. Rozhodnutie ECB z 3. novembra 2011 o vykonávaní druhého programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2011/17), Ú. v. EÚ L 297, 16. 11. 2011, s. 70.
 6. Rozhodnutie ECB z 27. februára 2012, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2010/3 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou  (ECB/2012/2), Ú. v. EÚ L 59, 1. 3. 2012, s. 36.Dodatočné informácie
 7. Rozhodnutie ECB z 18. júla 2012, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/3 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou v súvislosti s ponukou Helénskej republiky na výmenu dlhových nástrojov  (ECB/2012/14), Ú. v. EÚ L 199, 26. 7. 2012, s. 26.Dodatočné informácie