Menu

Monetārās politikas instrumenti

Vispārīgais regulējums

 1. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2014/60), OV L 91, 2.4.2015, 3. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/732 (2015. gada 16. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (ECB/2015/20), OV L 116, 7.5.2015, 22. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/1938 (2015. gada 27. augusts), ar ko groza ECB Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2015/27), OV L 282, 28.10.2015, 41. lpp..Papildus informācija
  3. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/64 (2015. gada 18. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādni)  (ECB/2015/34), OV L 14, 21.1.2016, 25. lpp..
  4. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/2298 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2016/31), OV L 344, 17.12.2016, 102. lpp..
  5. ECB Pamatnostādne (ES) 2017/1362 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2017/12), OV L 190, 21.7.2017, 26. lpp..
  6. ECB Pamatnostādne (ES) 2018/570 (2018. gada 7. februāris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2018/3), OV L 95, 13.4.2018, 23. lpp..
  7. ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1032 (2019. gada 10. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2019/11), OV L 167, 24.6.2019, 64. lpp..
  8. Pamatnostādne ECB/2014/60. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs  OV L , 4.5.2020, . lpp..
 2. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/65 (2015. gada 18. novembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem  (ECB/2015/35), OV L 14, 21.1.2016, 30. lpp..
  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/2299 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem  (ECB/2016/32), OV L 344, 17.12.2016, 117. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (ES) 2018/571 (2018. gada 7. februāris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem  (ECB/2018/4), OV L 95, 13.4.2018, 45. lpp..
  3. ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1033 (2019. gada 10. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem  (ECB/2019/12), OV L 167, 24.6.2019, 75. lpp..
  4. Pamatnostādne ECB/2015/35. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs  OV L 109I, 20.4.2020, . lpp..
 3. ECB Pamatnostādne (ES) 2019/671 (2019. gada 9. aprīlis) par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (pārstrādāta versija)  (ECB/2019/7), OV L 113, 29.4.2019, 11. lpp..Papildus informācija
 4. ECB Lēmums (2014. gada 29. jūlijs) par pasākumiem attiecībā uz ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām (ECB/2014/34), OV L 258, 29.8.2014, 11. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2015/299 (2015. gada 10. februāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/34 par ar ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām saistītajiem pasākumiem (ECB/2015/5), OV L 53, 25.2.2015, 27. lpp..
  2. ECB Lēmums (ES) 2016/811 (2016. gada 28. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/34 par pasākumiem attiecībā uz ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām  (ECB/2016/11), OV L 132, 3.5.2016, 129. lpp..
  3. Lēmums ECB/2014/34 - Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 28.4.2016.
 5. ECB Lēmums (ES) 2015/509 (2015. gada 18. februāris), ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2013/6 par noteikumiem tam, kā pašu emitētas nenodrošinātas valsts garantētas banku obligācijas izmanto par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, Lēmumu ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību un Lēmuma ECB/2014/23 par atlīdzību par noguldījumiem, atlikumiem un virsrezervju turējumiem 1., 3. un 4. pantu  (ECB/2015/9), OV L 91, 2.4.2015, 1. lpp..Papildus informācija
 6. ECB Lēmums (ES) 2016/810 (2016. gada 28. aprīlis) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu (ECB/2016/10), OV L 132, 3.5.2016, 107. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2016/1974 (2016. gada 31. oktobris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu (ECB/2016/30), OV L 304, 11.11.2016, 7. lpp..
  2. Lēmums ECB/2016/10 - Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 31.10.2016.
  3. ECB Lēmums (ES) 2019/1312 (2019. gada 22. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu  (ECB/2019/22), 29.7.2019.
 7. ECB Lēmums (2019. gada 22. jūlijs) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ECB/2019/21), 29.7.2019.
  1. ECB Lēmums (ES) 2019/1558 (2019. gada 12. septembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu  (ECB/2019/28), OV L 238, 16.9.2019, 2. lpp..
  2. ECB Lēmums (ES) 2020/407 (2020. gada 16. marts), ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu  (ECB/2020/13), OV L 80, 17.3.2020, 23. lpp..
  3. EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2020/614 (2020. gada 30. aprīlis), ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ECB/2020/25), OV L 141, 5.5.2020, 28. lpp..
  4. Lēmums (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 5.5.2020.
 8. ECB Lēmums (ES) 2019/1743 (2019. gada 15. oktobris) par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību (pārstrādāta versija)  (ECB/2019/31), OV L 267, 21.10.2019, 12. lpp..Papildus informācija
 9. ECB Lēmums (ES) 2020/506 (2020. gada 7. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu un Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem (ECB/2020/20), OV L 109, 8.4.2020, 1. lpp..

Pagaidu regulējums

 1. ECB Lēmums (2010. gada 14. maijs), ar ko izveido vērtspapīru tirgus programmu (ECB/2010/5), OV L 124, 20.5.2010, 8. lpp..
 2. ECB Lēmums (2013. gada 20. marts), ar ko atceļ Lēmumus ECB/2011/4 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Īrijas valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, ECB/2011/10 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Portugāles valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, ECB/2012/32 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, un ECB/2012/34 par pagaidu izmaiņām noteikumos par nodrošinājuma ārvalstu valūtā atbilstību (ECB/2013/5), OV L 95, 5.4.2013, 21. lpp..Papildus informācija
 3. ECB Lēmums (2013. gada 28. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2013/13 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2013/21), OV L 192, 13.7.2013, 75. lpp..Papildus informācija
 4. ECB Pamatnostādne (2014. gada 9. jūlijs) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 18.7.2014.Papildus informācija
  1. ECB Pamatnostādne (2014. gada 9. jūlijs) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2014/46), OV L 348, 4.12.2014, 27. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/2300 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2016/33), OV L 344, 17.12.2016, 123. lpp..
  3. ECB Pamatnostādne (ES) 2018/572 (2018. gada 7. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2018/5), OV L 95, 13.4.2018, 49. lpp..
  4. ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1034 (2019. gada 10. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2019/13), OV L 167, 24.6.2019, 79. lpp..
  5. ECB Pamatnostādne (ES) 2020/515 (2020. gada 7. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2020/21), OV L 110, 8.4.2020, 26. lpp..
  6. Pamatnostādne ECB/2014/31. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs  OV L , 20.4.2020, . lpp..
  7. ECB Pamatnostādne (ES) 2020/634 (2020. gada 7. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2020/29), OV L 148, 11.5.2020, 10. lpp..
 5. ECB Lēmums (2014. gada 9. jūlijs), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2013/22 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, un Lēmumu ECB/2013/36 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2014/32), 18.7.2014.Papildus informācija
 6. ECB Lēmums (ES) 2015/5 (2014. gada 19. novembris) par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu  (ECB/2014/45), OV L 1, 6.1.2015, 4. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2015/1613 (2015. gada 10. septembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/5 par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu) (ECB/2015/31), OV L 249, 25.9.2015, 28. lpp..
  2. ECB Lēmums (ES) 2017/102 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/5 par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu  (ECB/2017/3), OV L 16, 20.1.2017, 55. lpp..
  3. Lēmums ECB/2014/45. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 13.1.2017.
  4. ECB Lēmums (ES) 2017/1361 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/5 par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu  (ECB/2017/15), OV L 190, 21.7.2017, 24. lpp..
 7. ECB Lēmums (ES) 2015/300 (2015. gada 10. februāris) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2015/6), 10.2.2015.
 8. ECB Lēmums (ES) 2016/457 (2016. gada 16. marts) par Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2016/5), OV L 79, 17.3.2016, 41. lpp..
 9. ECB Lēmums (ES) 2016/948 (2016. gada 1. jūnijs) par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu (ECB/2016/16), OV L 157, 15.6.2016, 28. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2017/103 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu (ECB/2017/4), OV L 16, 20.1.2017, 57. lpp..
  2. Lēmums ECB/2016/16. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 13.1.2017.
  3. ECB Lēmums (ES) 2017/1359 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu  (ECB/2017/13), OV L 190, 21.7.2017, 20. lpp..
  4. ECB Lēmums (ES) 2020/441 (2020. gada 24. marts), ar ko groza ECB Lēmumu (ES) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu  (ECB/2020/18), OV L 91, 25.3.2020, 5. lpp..
 10. ECB Lēmums (ES) 2018/1148 (2018. gada 10. augusts) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un Lēmuma (ES) 2016/1041 atcelšanu  (ECB/2018/21), OV L 208, 17.8.2018, 91. lpp..Papildus informācija
 11. ECB Lēmums (ES) 2020/187 (2020. gada 3. februāris) par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu (pārstrādāta versija)  (ECB/2020/8), OV L 39, 12.2.2020, 6. lpp..Papildus informācija
 12. ECB Lēmums (ES) 2020/188 (2020. gada 3. februāris) par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu  (ECB/2020/9), OV L 39, 12.2.2020, 12. lpp..Papildus informācija
 13. ECB Lēmums (ES) 2020/440 (2020. gada 24. marts) par pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes pagaidu programmu  (ECB/2020/17), OV L 91, 25.3.2020, 1. lpp..

Spēku zaudējušie tiesību akti

 1. ECB Regula (EK) Nr. 1053/2008 (2008. gada 23. oktobris) par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos  (ECB/2008/11), OV L 282, 25.10.2008, 17. lpp..
 2. ECB Lēmums (2008. gada 14. novembris) par to, kā īstenot 2008. gada 23. oktobra Regulu ECB/2008/11 par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos  (ECB/2008/15), OV L 309, 20.11.2008, 8. lpp..
 3. ECB Pamatnostādne (2008. gada 21. novembris) par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos  (ECB/2008/18), OV L 314, 25.11.2008, 14. lpp..
  1. ECB Pamatnostādne (2009. gada 10. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/18 par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos  (ECB/2009/24), OV L 330, 16.12.2009, 95. lpp..
  2. Pamatnostādne ECB/2008/18. Neoficiāls konsolidēts teksts [4. a) - b)]. Sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 28.5.2010.
 4. ECB Lēmums (2009. gada 2. jūlijs) par nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas īstenošanu  (ECB/2009/16), OV L 175, 4.7.2009, 18. lpp..
 5. ECB Lēmums (2011. gada 3. novembris) par nodrošināto obligāciju pirkšanas otrās programmas īstenošanu (ECB/2011/17), OV L 297, 16.11.2011, 70. lpp..
 6. ECB Lēmums (2012. gada 27. februāris), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2010/3 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas valdības emitētu vai garantētu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2012/2), OV L 59, 1.3.2012, 36. lpp..Papildus informācija
 7. ECB Lēmums (2012. gada 18. jūlijs), ar ko atceļ lēmumu ECB/2012/3 par Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā  (ECB/2012/14), OV L 199, 26.7.2012, 26. lpp..Papildus informācija