Menu

Инструменти на паричната политика

Обща рамка

 1. Насоки (ЕС) 2015/510 на ЕЦБ от 19 декември 2014 година относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60), OВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3..Допълнителна информация
  1. Насоки (ЕС) 2015/732 на ЕЦБ от 16 април 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ЕЦБ/2015/20), OВ L 116, 7.5.2015 г., стр. 22..
  2. Насоки (ЕС) 2015/1938 на ЕЦБ от 27 август 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 на ЕЦБ относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2015/27), OВ L 282, 28.10.2015 г., стр. 41..
  3. Насоки (ЕС) 2016/64 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация)  (ЕЦБ/2015/34), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 25..
  4. Насоки (ЕС) 2016/2298 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/31), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 102..
  5. Насоки (ЕС) 2017/1362 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2017/12), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 26..
  6. Насоки (ЕС) 2018/570 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2018/3), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 23..
  7. Насоки (ЕС) 2019/1032 на ЕЦБ от 10 май 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2019/11), OВ L 167, 24.6.2019 г., стр. 64..
  8. Насоки ЕЦБ/2014/60. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 4.5.2020 г., стр. ..
 2. Насоки (ЕС) 2016/65 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/35), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 30..
  1. Насоки (ЕС) 2016/2299 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/32), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 117..
  2. Насоки (ЕС) 2018/571 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2018/4), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 45..
  3. Насоки (ЕС) 2019/1033 на ЕЦБ от 10 май 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2019/12), OВ L 167, 24.6.2019 г., стр. 75..
  4. Насоки ЕЦБ/2015/35. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L 109I, 20.4.2020 г., стр. ..
 3. Насоки (ЕС) 2019/671 на ЕЦБ от 9 април 2019 година относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (преработен текст) (ЕЦБ/2019/7), OВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 11..Допълнителна информация
 4. Решение на ЕЦБ от 29 юли 2014 г. относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2014/34), OВ L 258, 29.8.2014 г., стр. 11..
  1. Решение (ЕС) 2015/299 на ЕЦБ от 10 февруари 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/34 относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2015/5), OВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 27..
  2. Решение (ЕС) 2016/811 на ЕЦБ от 28 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/34 относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/11), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 129..
  3. Решение ЕЦБ/2014/34 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 28.4.2016.
 5. Решение (ЕС) 2015/509 на ЕЦБ от 18 февруари 2015 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/6 относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации, на Решение ЕЦБ/2013/35 относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения, и на членове 1, 3 и 4 от Решение ЕЦБ/2014/23 относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви  (ЕЦБ/2015/9), OВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 1..Допълнителна информация
 6. Решение (ЕС) 2016/810 на ЕЦБ от 28 април 2016 година относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/10), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 107..
  1. Решение (ЕС) 2016/1974 на ЕЦБ от 31 октомври 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/810 (EЦБ/2016/10) относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/30), OВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 7..
  2. Решение ЕЦБ/2016/10 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 31.10.2016.
  3. Решение (ЕС) 2019/1312 на ЕЦБ от 22 юли 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/810 (EЦБ/2016/10) относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2019/22), 29.7.2019.
 7. Решение на ЕЦБ от 22 юли 2019 г. относно трета поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2019/21), 29.7.2019.
  1. Решение (ЕС) 2019/1558 на ЕЦБ от 12 септември 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2019/28), OВ L 238, 16.9.2019 г., стр. 2..
  2. Решение (ЕС) 2020/407 на ЕЦБ от 16 март 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2020/13), OВ L 80, 17.3.2020 г., стр. 23..
  3. Решение (ЕС) 2020/614 на ЕЦБ от 30 април 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно трета поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2020/25), OВ L 141, 5.5.2020 г., стр. 28..
  4. Решение (ЕС) 2019/1311 (ЕЦБ/2019/21). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 5.5.2020.
 8. Решение (ЕС) 2019/1743 на ЕЦБ от 15 октомври 2019 година относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити (преработен текст) (ЕЦБ/2019/31), OВ L 267, 21.10.2019 г., стр. 12..Допълнителна информация
 9. Решение (ЕС) 2020/506 на ЕЦБ от 7 април 2020 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата и Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2020/20), OВ L 109, 8.4.2020 г., стр. 1..

Временна рамка

 1. Решение на ЕЦБ от 14 май 2010 година за създаване на програма за пазарите на ценни книжа (ЕЦБ/2010/5), OВ L 124, 20.5.2010 г., стр. 8..
 2. Решение на ЕЦБ от 20 март 2013 година за отмяна на решения ЕЦБ/2011/4 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство, ЕЦБ/2011/10 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство, ЕЦБ/2012/32 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и ЕЦБ/2012/34 относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута (ЕЦБ/2013/5), OВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 21..Допълнителна информация
 3. Решение на ЕЦБ от 28 юни 2013 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/13 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър  (ЕЦБ/2013/21), OВ L 192, 13.7.2013 г., стр. 75..Допълнителна информация
 4. Насоки на ЕЦБ от 9 юли 2014 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (преработен текст) (ЕЦБ/2014/31), 18.7.2014.Допълнителна информация
  1. Насоки на ЕЦБ от 9 юли 2014 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (преработен текст) (ЕЦБ/2014/46), OВ L 348, 4.12.2014 г., стр. 27..
  2. Насоки (ЕС) 2016/2300 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2016/33), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 123..
  3. Насоки (ЕС) 2018/572 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2018/5), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 49..
  4. Насоки (ЕС) 2019/1034 на ЕЦБ от 10 май 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2019/13), OВ L 167, 24.6.2019 г., стр. 79..
  5. Насоки (ЕС) 2020/515 на ЕЦБ от 7 април 2020 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2020/21), OВ L 110, 8.4.2020 г., стр. 26..
  6. Насоки ЕЦБ/2014/31. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 20.4.2020 г., стр. ..
  7. Насоки (ЕС) 2020/634 на ЕЦБ от 7 май 2020 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2020/29), OВ L 148, 11.5.2020 г., стр. 10..
 5. Решение на ЕЦБ от 9 юли 2014 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/22 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър и на Решение ЕЦБ/2013/36 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2014/32), 18.7.2014.Допълнителна информация
 6. Решение на ЕЦБ от 19 ноември 2014 година относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2014/45), OВ L 1, 6.1.2015 г., стр. 4..
  1. Решение (ЕС) 2015/1613 на ЕЦБ от 10 септември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2015/31), OВ L 249, 25.9.2015 г., стр. 28..
  2. Решение (ЕС) 2017/102 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2017/3), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 55..
  3. Решение ЕЦБ/2014/45. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 13.1.2017.
  4. Решение (ЕС) 2017/1361 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2017/15), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 24..
 7. Решение (ЕС) 2015/300 на ЕЦБ от 10 февруари 2015 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция  (ЕЦБ/2015/6), 10.2.2015.
 8. Решение (ЕС) 2016/457 на ЕЦБ от 16 март 2016 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър  (ЕЦБ/2016/5), OВ L 79, 17.3.2016 г., стр. 41..
 9. Решение на ЕЦБ от 1 юни 2016 година относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2016/16), OВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 28..
  1. Решение (ЕС) 2017/103 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2017/4), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 57..
  2. Решение ЕЦБ/2016/16. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 13.1.2017.
  3. Решение (ЕС) 2017/1359 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2017/13), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 20..
  4. Решение (ЕС) 2020/441 на ЕЦБ от 24 март 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2020/18), OВ L 91, 25.3.2020 г., стр. 5..
 10. Решение (ЕС) 2018/1148 на ЕЦБ от 10 август 2018 година относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/1041  (ЕЦБ/2018/21), OВ L 208, 17.8.2018 г., стр. 91..Допълнителна информация
 11. Решение (ЕС) 2020/187 На ЕЦБ от 3 февруари 2020 година относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (преработен текст)  (ЕЦБ/2020/8), OВ L 39, 12.2.2020 г., стр. 6..Допълнителна информация
 12. Решение (ЕС) 2020/188 на ЕЦБ от 3 февруари 2020 година относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари  (ЕЦБ/2020/9), OВ L 39, 12.2.2020 г., стр. 12..Допълнителна информация
 13. Решение (ЕС) 2020/440 на ЕЦБ от 24 март 2020 година относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия  (ЕЦБ/2020/17), OВ L 91, 25.3.2020 г., стр. 1..

Правни актове, които вече не са в сила

 1. Регламент (ЕО) № 1053/2008 на ЕЦБ от 23 октомври 2008 година относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения  (ЕЦБ/2008/11), OВ L 282, 25.10.2008 г., стр. 17..
 2. Решение на ЕЦБ от 14 ноември 2008 година относно прилагането на Регламент ЕЦБ/2008/11 от 23 октомври 2008 г. относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения (ЕЦБ/2008/15), OВ L 309, 20.11.2008 г., стр. 8..
 3. Насоки на ЕЦБ от 21 ноември 2008 година относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения  (ЕЦБ/2008/18), OВ L 314, 25.11.2008 г., стр. 14..
  1. Насоки на ЕЦБ от 10 декември 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/18 относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения  (ЕЦБ/2009/24), OВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 95..
  2. Насоки ЕЦБ/2008/18. Неофициален консолидиран текст [4 a) - b)]. Изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 28.5.2010.
 4. Решение на ЕЦБ от 2 юли 2009 година относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени облигации  (ЕЦБ/2009/16), OВ L 175, 4.7.2009 г., стр. 18..
 5. Решение на ЕЦБ от 3 ноември 2011 година относно изпълнението на втората програма за закупуване на обезпечени облигации  (ЕЦБ/2011/17), OВ L 297, 16.11.2011 г., стр. 70..
 6. Решение на ЕЦБ от 27 февруари 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2010/3 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство  (ЕЦБ/2012/2), OВ L 59, 1.3.2012 г., стр. 36..Допълнителна информация
 7. Решение на ЕЦБ от 18 юли 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/3 относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг  (ЕЦБ/2012/14), OВ L 199, 26.7.2012 г., стр. 26..Допълнителна информация