Инструменти на паричната политика

Обща рамка

 1. Насоки (ЕС) 2015/510 на ЕЦБ от 19 декември 2014 година относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60), OВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3..Допълнителна информация
  1. Насоки (ЕС) 2015/732 на ЕЦБ от 16 април 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ЕЦБ/2015/20), OВ L 116, 7.5.2015 г., стр. 22..
  2. Насоки (ЕС) 2015/1938 на ЕЦБ от 27 август 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 на ЕЦБ относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2015/27), OВ L 282, 28.10.2015 г., стр. 41..
  3. Насоки (ЕС) 2016/64 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация)  (ЕЦБ/2015/34), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 25..
  4. Насоки (ЕС) 2016/2298 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/31), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 102..
  5. Насоки (ЕС) 2017/1362 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2017/12), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 26..
  6. Насоки (ЕС) 2018/570 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2018/3), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 23..
  7. Насоки ЕЦБ/2014/60. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  13.4.2018.
 2. Насоки (ЕС) 2016/65 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/35), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 30..
  1. Насоки (ЕС) 2016/2299 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/32), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 117..
  2. Насоки (ЕС) 2018/571 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2018/4), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 45..
  3. Насоки ЕЦБ/2015/35. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 13.4.2018 г., стр. ..
 3. Насоки на ЕЦБ от 20 февруари 2014 г. относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки  (ЕЦБ/2014/9), OВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 56..
  1. Насоки на ЕЦБ от 5 юни 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/9 относно вътрешни операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (ЕЦБ/2014/22), OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 118..
  2. Насоки (ЕС) 2015/1575 на ЕЦБ от 4 септември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/9 относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки  (ЕЦБ/2015/28), OВ L 245, 22.9.2015 г., стр. 13..
  3. Насоки ЕЦБ/2014/9. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 22.9.2015.
 4. Решение на ЕЦБ от 5 юни 2014 година относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви (ЕЦБ/2014/23), OВ L 168, 5.6.2014 г., стр. 115..
 5. Решение на ЕЦБ от 29 юли 2014 г. относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2014/34), OВ L 258, 29.8.2014 г., стр. 11..
  1. Решение (ЕС) 2015/299 на ЕЦБ от 10 февруари 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/34 относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2015/5), OВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 27..
  2. Решение (ЕС) 2016/811 на ЕЦБ от 28 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/34 относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/11), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 129..
  3. Решение ЕЦБ/2014/34 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 28.4.2016.
 6. Решение (ЕС) 2015/509 на ЕЦБ от 18 февруари 2015 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/6 относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации, на Решение ЕЦБ/2013/35 относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения, и на членове 1, 3 и 4 от Решение ЕЦБ/2014/23 относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви  (ЕЦБ/2015/9), OВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 1..Допълнителна информация
 7. Решение (ЕС) 2016/810 на ЕЦБ от 28 април 2016 година относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/10), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 107..
  1. Решение (ЕС) 2016/1974 на ЕЦБ от 31 октомври 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/810 (EЦБ/2016/10) относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/30), OВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 7..
  2. Решение ЕЦБ/2016/10 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 31.10.2016.

Временна рамка

 1. Решение на ЕЦБ от 14 май 2010 година за създаване на програма за пазарите на ценни книжа (ЕЦБ/2010/5), OВ L 124, 20.5.2010 г., стр. 8..
 2. Решение на ЕЦБ от 20 март 2013 година за отмяна на решения ЕЦБ/2011/4 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство, ЕЦБ/2011/10 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство, ЕЦБ/2012/32 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и ЕЦБ/2012/34 относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута (ЕЦБ/2013/5), OВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 21..Допълнителна информация
 3. Решение на ЕЦБ от 28 юни 2013 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/13 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър  (ЕЦБ/2013/21), OВ L 192, 13.7.2013 г., стр. 75..Допълнителна информация
 4. Насоки на ЕЦБ от 9 юли 2014 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (преработен текст) (ЕЦБ/2014/31), 18.7.2014.Допълнителна информация
  1. Насоки на ЕЦБ от 9 юли 2014 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (преработен текст) (ЕЦБ/2014/46), OВ L 348, 4.12.2014 г., стр. 27..
  2. Насоки (ЕС) 2016/2300 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2016/33), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 123..
  3. Насоки (ЕС) 2018/572 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2018/5), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 49..
  4. Насоки ЕЦБ/2014/31. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 13.4.2018 г., стр. ..
 5. Решение на ЕЦБ от 9 юли 2014 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/22 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър и на Решение ЕЦБ/2013/36 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2014/32), 18.7.2014.Допълнителна информация
 6. Решение на ЕЦБ от 15 октомври 2014 година относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2014/40), OВ L 335, 22.10.2014 г., стр. 22..
  1. Решение (ЕС) 2017/101 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2017/2), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 53..
  2. Решение (ЕС) 2017/1360 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2017/14), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 22..
  3. Решение (ЕС) 2017/2199 на ЕЦБ от 20 ноември 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации  (ЕЦБ/2017/37), OВ L 312, 28.11.2017 г., стр. 92..
  4. Решение (ЕС) 2014/828 (ЕЦБ/2014/40). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 1.2.2018 г., стр. ..
 7. Решение на ЕЦБ от 19 ноември 2014 година относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2014/45), OВ L 1, 6.1.2015 г., стр. 4..
  1. Решение (ЕС) 2015/1613 на ЕЦБ от 10 септември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2015/31), OВ L 249, 25.9.2015 г., стр. 28..
  2. Решение (ЕС) 2017/102 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2017/3), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 55..
  3. Решение ЕЦБ/2014/45. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 13.1.2017.
  4. Решение (ЕС) 2017/1361 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2017/15), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 24..
 8. Решение (ЕС) 2015/300 на ЕЦБ от 10 февруари 2015 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция  (ЕЦБ/2015/6), 10.2.2015.
 9. Решение (EC) 2015/774 на ЕЦБ от 4 март 2015 година относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/10), OВ L 121, 14.5.2015 г., стр. 20..
  1. Решение (ЕС) 2015/2101 на ЕЦБ от 5 ноември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/33), OВ L 303, 20.11.2015 г., стр. 106..
  2. Решение (ЕС) 2015/2464 на ЕЦБ от 16 декември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/48), OВ L 344, 30.12.2015 г., стр. 1..
  3. Решение (ЕС) 2016/702 на ЕЦБ от 18 април 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2016/8), OВ L 121, 11.5.2016 г., стр. 24..
  4. Решение (ЕС) 2017/100 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2017/1), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 51..
  5. Решение ЕЦБ/2015/10. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 17.2.2017.
 10. Решение (ЕС) 2016/457 на ЕЦБ от 16 март 2016 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър  (ЕЦБ/2016/5), OВ L 79, 17.3.2016 г., стр. 41..
 11. Решение на ЕЦБ от 1 юни 2016 година относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2016/16), OВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 28..
  1. Решение (ЕС) 2017/103 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2017/4), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 57..
  2. Решение ЕЦБ/2016/16. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 13.1.2017.
  3. Решение (ЕС) 2017/1359 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2017/13), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 20..
 12. Решение (ЕС) 2018/1148 на ЕЦБ от 10 август 2018 година относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/1041  (ЕЦБ/2018/21), OВ L 208, 17.8.2018 г., стр. 91..Допълнителна информация

Правни актове, които вече не са в сила

 1. Регламент (ЕО) № 1053/2008 на ЕЦБ от 23 октомври 2008 година относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения  (ЕЦБ/2008/11), OВ L 282, 25.10.2008 г., стр. 17..
 2. Решение на ЕЦБ от 14 ноември 2008 година относно прилагането на Регламент ЕЦБ/2008/11 от 23 октомври 2008 г. относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения (ЕЦБ/2008/15), OВ L 309, 20.11.2008 г., стр. 8..
 3. Насоки на ЕЦБ от 21 ноември 2008 година относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения  (ЕЦБ/2008/18), OВ L 314, 25.11.2008 г., стр. 14..
  1. Насоки на ЕЦБ от 10 декември 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/18 относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения  (ЕЦБ/2009/24), OВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 95..
  2. Насоки ЕЦБ/2008/18. Неофициален консолидиран текст [4 a) - b)]. Изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 28.5.2010.
 4. Решение на ЕЦБ от 2 юли 2009 година относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени облигации  (ЕЦБ/2009/16), OВ L 175, 4.7.2009 г., стр. 18..
 5. Решение на ЕЦБ от 3 ноември 2011 година относно изпълнението на втората програма за закупуване на обезпечени облигации  (ЕЦБ/2011/17), OВ L 297, 16.11.2011 г., стр. 70..
 6. Решение на ЕЦБ от 27 февруари 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2010/3 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство  (ЕЦБ/2012/2), OВ L 59, 1.3.2012 г., стр. 36..Допълнителна информация
 7. Решение на ЕЦБ от 18 юли 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/3 относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг  (ЕЦБ/2012/14), OВ L 199, 26.7.2012 г., стр. 26..Допълнителна информация