ЕЦБ/2012/14

Решение на Европейската централна банка от 18 юли 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/3 относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг  (ЕЦБ/2012/14)
OВ L 199, 26.7.2012 г., стр. 26., pdf 816 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv

Допълнителна информация

  • 1
  •