ЕЦБ/2012/2

Решение на Европейската централна банка от 27 февруари 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2010/3 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство  (ЕЦБ/2012/2)
OВ L 59, 1.3.2012 г., стр. 36., pdf 814 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv

Допълнителна информация

  • 1
  •