Menu

ЕЦБ/2014/31

 1. Насоки на ЕЦБ от 9 юли 2014 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (преработен текст) (ЕЦБ/2014/31), 18.7.2014.

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 20 март 2013 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ЕЦБ/2013/4) (ЕЦБ/2013/4), OВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 23..
   1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 2 август 2012 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ЕЦБ/2012/18), OВ L 218, 15.8.2012 г., стр. 20..
    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 2 август 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2012/17), OВ L 218, 15.8.2012 г., стр. 19..
     1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 14 декември 2011 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2011/25), OВ L 341, 22.12.2011 г., стр. 65..
     2. Решение на ЕЦБ от 21 март 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2012/4), OВ L 91, 29.3.2012 г., стр. 27..
     3. Решение на ЕЦБ от 28 юни 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2012/11), OВ L 175, 5.7.2012 г., стр. 17..
     4. Решение на ЕЦБ от 3 юли 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2012/12), OВ L 186, 14.7.2012 г., стр. ..
   2. Насоки на ЕЦБ от 10 октомври 2012 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2012/23), OВ L 284, 17.10.2012 г., стр. 14..
   3. Насоки ЕЦБ/2012/18. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз , 9.11.2012.
   4. Насоки на ЕЦБ от 23 януари 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2013/2) (ЕЦБ/2013/2), OВ L 34, 5.2.2013 г., стр. 18..
  2. Насоки на ЕЦБ от 12 март 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/4 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ЕЦБ/2014/12), OВ L 166, 5.6.2014 г., стр. 42..