Iepirkums

  1. ECB Lēmums (ES) 2016/245, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2016/2), OV L 45, 20.2.2016, 15. lpp..Papildus informācija
    1. ECB Lēmums (ES) 2016/956 (2016. gada 7. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu (ES) 2016/245 (ECB/2016/2), ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2016/17), OV L 159, 16.6.2016, 21. lpp..
    2. Lēmums ECB/2016/22 - Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 7.6.2016.
    3. ECB Lēmums (ES) 2020/380 (2020. gada 18. februāris), ar kuru groza Lēmumu (ES) 2016/245, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (ECB/2020/10), OV L 69, 9.3.2020, 41. lpp..
  2. ECB Lēmums (2008. gada 17. novembris), ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus  (ECB/2008/17), OV L 319, 29.11.2008, 76. lpp..
    1. ECB Lēmums (ES) 2016/21 (2015. gada 23. decembris), ar kuru groza Lēmumu ECB/2008/17, ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus (ECB/2015/51), OV L 6, 9.1.2016, 5. lpp..