Viešieji pirkimai

  1. 2016 m. vasario 9 d. ECB sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/2), OL L 45, 2016 2 20, p. 15.Papildoma informacija
    1. 2016 m. birželio 7 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/17), OL L 159, 2016 6 16, p. 21.
    2. Sprendimas ECB/2016/2 - Neoficialus suvestinis tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 6 7.
    3. 2020 m. vasario 18 d. ECB sprendimas (ES) 2020/380, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2020/10), OL L 69, 2020 3 9, p. 41.
  2. 2008 m. lapkričio 17 d. ECB sprendimas, nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą  (ECB/2008/17), OL L 319, 2008 11 29, p. 76.
    1. 2015 m. gruodžio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2016/21, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/17, nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą (ECB/2015/51), OL L 6, 2016 1 9, p. 5.