Προμήθειες

  1. Απόφαση (ΕΕ) 2016/245 της EKT, της 9ης Φεβρουαρίου 2016, για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων  (EKT/2016/2), EE  L 45 της 20.2.2016, σ. 15.Πρόσθετες πληροφορίες
    1. Απόφαση (ΕΕ) 2016/956 της EKT, της 7ης Ιουνίου 2016, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/245 (ΕΚΤ/2016/2) για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων (EKT/2016/17), EE  L 159 της 16.6.2016, σ. 21.
    2. Απόφαση ΕΚΤ/2016/2 – Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  7.6.2016.
    3. Απόφαση (ΕΕ) 2020/380 της EKT, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/245 για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων (EKT/2020/10), EE  L 69 της 9.3.2020, σ. 41.
  2. Απόφαση της EKT της 17ης Νοεμβρίου 2008 που καθορίζει το πλαίσιο το οποίο διέπει την κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών του Ευρωσυστήματος  (EKT/2008/17), EE  L 319 της 29.11.2008, σ. 76.
    1. Απόφαση (ΕΕ) 2016/21 της EKT, της 23ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2008/17 που καθορίζει το πλαίσιο το οποίο διέπει την κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών του Ευρωσυστήματος (EKT/2015/51), EE  L 6 της 9.1.2016, σ. 5.