Προμήθειες

 1. Απόφαση της EKT, της 3ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων  (EKT/2007/5), EE  L 184 της 14.7.2007, σ. 34.
  1. Απόφαση της EKT της 27ης Ιανουαρίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/5 για τη θέσπιση των Kανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων (EKT/2009/2), EE  L 51 της 24.2.2009, σ. 10.
  2. Απόφαση της EKT της 27ης Ιουλίου 2010 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/5 για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων (EKT/2010/8), EE  L 238 της 9.9.2010, σ. 14.
  3. Απόφαση της EKT, της 19ης Ιουνίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/5 για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων  (EKT/2012/10), EE  L 178 της 10.7.2012, σ. 14.
  4. Απόφαση ΕΚΤ/2007/5. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  1.9.2012.
 2. Απόφαση (ΕΕ) 2016/245 της EKT, της 9ης Φεβρουαρίου 2016, για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων  (EKT/2016/2), EE  L 45 της 20.2.2016, σ. 15.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Απόφαση (ΕΕ) 2016/956 της EKT, της 7ης Ιουνίου 2016, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/245 (ΕΚΤ/2016/2) για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων (EKT/2016/17), EE  L 159 της 16.6.2016, σ. 21.
  2. Απόφαση ΕΚΤ/2016/2 – Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  7.6.2016.