Förbud mot monetär finansiering

  1. ECB:s beslut av den 20 februari 2014 om förbudet mot monetär finansiering och hur nationella centralbanker förräntar inlåning från staten (ECB/2014/8), EUT L 159, 28.5.2014, s. 54.
    1. ECB:s beslut (EU) 2015/1574 av den 4 september 2015 om ändring av beslut ECB/2014/8 om förbudet mot monetär finansiering och hur nationella centralbanker förräntar inlåning från staten  (ECB/2015/29), EUT L 245, 22.9.2015, s. 12.