Zákaz menového financovania

  1. Rozhodnutie ECB z 20. februára 2014 o zákaze menového financovania a úročenia vládnych vkladov národnými centrálnymi bankami  (ECB/2014/8), Ú. v. EÚ L 159, 28. 5. 2014, s. 54.
    1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1574 zo 4. septembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/8 o zákaze menového financovania a úročenia vládnych vkladov národnými centrálnymi bankami  (ECB/2015/29), Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2015, s. 12.