Zakaz finansowania ze środków banku centralnego

  1. Decyzja EBC z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz oprocentowania depozytów sektora publicznego w krajowych bankach centralnych (EBC/2014/8), Dz.U. L 159 z 28.5.2014, str. 54.
    1. Decyzja EBC (UE) 2015/1574 z dnia 4 września 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/8 w sprawie zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz oprocentowania depozytów sektora publicznego w krajowych bankach centralnych  (EBC/2015/29), Dz.U. L 245 z 22.9.2015, str. 12.