Piniginio finansavimo draudimas

  1. 2014 m. vasario 20 d. ECB Sprendimas dėl piniginio finansavimo draudimo ir atlyginimo už Vyriausybės indėlius nacionaliniuose centriniuose bankuose (ECB/2014/8), OL L 159, 2014 5 28, p. 54.
    1. 2015 m. rugsėjo 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1574, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/8 dėl piniginio finansavimo draudimo ir atlyginimo už Vyriausybės indėlius nacionaliniuose centriniuose bankuose  (ECB/2015/29), OL L 245, 2015 9 22, p. 12.