Απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης

  1. Απόφαση της ΕΚΤ, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και την παροχή επιτοκίου στις καταθέσεις της κεντρικής διοίκησης από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (EKT/2014/8), EE  L 159 της 28.5.2014, σ. 54.
    1. Απόφαση (ΕΕ) 2015/1574 της EKT, της 4ης Σεπτεμβρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/8 σχετικά με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και της παροχής επιτοκίου στις καταθέσεις της κεντρικής διοίκησης από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες  (EKT/2015/29), EE  L 245 της 22.9.2015, σ. 12.